spacer document image 1 spacer2
Konfliktbidrag for Sjømannsforbundets medlemmer ved Maskinist- eller Sjøoffisersstreik
Etter fullmakt fra forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund har forbundsledelsen bestemt at forbundet skal gi medlemmene våre konfliktbidrag på kr 830,- per dag for dager de er permittert grunnet konflikt, fram til støtte fra NAV utbetales.

Bidraget gjelder de av medlemmene i Norsk Sjømannsforbund som blir permittert som følge av eventuell konflikt enten mellom Det norske maskinistforbund (Dnmf) og NHO Sjøfart eller mellom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og vil motta et stønad for de dagene som ikke dekkes av NAV eller arbeidsgiver.

I følge reglene til NAV gjelder tre ventedager mellom arbeidsgivers lønnsutbetalig slutter og NAVs utbetaling starter. Det er disse dagene som blir dekket.

Stønaden er fastsatt til på kr 830,- per streikedag + kr 830,- per dag for manglende opparbeidelse av fridag. Stønaden dekker fra og med konfliktens 1. dag og er ikke skattepliktig i henhold til skatteloven.

Ved utbetaling av stønad må medlemskapet være ajourført og uten kontingentrestanse på mer enn en måned.

De praktiske håndteringen av konfliktbidragene vil bli gjort gjennom forbundets tillitsvalgtutvalg og hovedtillitsvalgte i de rammede rederiene, som vil få ytterligere informasjon om det blir aktuelt.


© 2018 Norsk Sjømannsforbund

Postboks 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon 22825800 - Telefaks 22336618