Personvernerklæring

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter

Personvernerklæring

Norsk Sjømannsforbund tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor, og har dermed utarbeidet en personvernerklæring for din sikkerhet som medlem. Til denne hører også et varsel om informasjonskapsler på nettsiden.

Personvern og informasjonskapsler

Bruk av informasjonskapsler

www.sjomannsforbundet.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg. Ved å bruke vårt nettsted godtar du vår bruk av cookies, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Norsk Sjømannsforbund ivaretar personvernet ditt og informasjonssikkerhet som medlem i Norsk Sjømannsforbund, som besøkende hos Norsk Sjømannsforbund eller som bruker av tjenester der Norsk Sjømannsforbund registrerer personopplysninger om deg.

Informasjonssikkerhet er et samlebegrep som omfatter ulike aspekter, for eksempel:

 • Opplysninger skal ikke komme på avveie
 • Det skal ikke lagres sensitive opplysninger det ikke er saklig behov for
 • Uautoriserte skal ikke ha fysisk adgang til lokaler der sensitiv informasjon håndteres, eller få til slik elektronisk lagret informasjon
 • Informasjon skal ikke kunne forandres uten autorisert tilgang
 • IT-systemer og infrastruktur skal legges opp slik at nedetid er lav
 • Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere som har behov for det
 • Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede hendelser
 • Medarbeidere som bruker informasjonssystemer skal ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomhetens sikkerhetsbehov/krav

Formål og grunnlag

Medlemmer

Norsk Sjømannsforbund behandler personopplysninger om medlemmene for å oppfylle forpliktelsen forbundet har til å sikre medlemmenes rettigheter i tråd med lov, LO og Norsk Sjømannsforbunds vedtekter og tariffavtalene som Norsk Sjømannsforbund/LO har inngått med medlemmenes arbeidsgivere og deres arbeidsgiverorganisasjoner. Dette gjøres bl.a. for at vi skal kunne gi god rådgiving, juridisk bistand, kurs, oppfølging av tillitsvalgte og den øvrige organisasjonen, medlemsmøter, opplæring og andre medlemsfordeler.

Vedtektene er en gjensidig forpliktende avtale mellom Norsk Sjømannsforbund og medlemmene som inngås ved tegning av medlemskap. Tariffavtaler inngås mellom Norsk Sjømannsforbund/LO og arbeidsgivere for å sikre medlemmenes rettigheter som arbeidstakere.

Som hovedregel utgjør vedtektene og tariffavtalene Norsk Sjømannsforbunds rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger om medlemmer, tidligere medlemmer og personer som har søkt om medlemskap.

Brukere

Brukere av Norsk Sjømannsforbunds nettsted og nettbaserte tjenester kan avgi personopplysninger i forbindelse med registrering til for eksempel e-postlister og andre åpne tjenester.

Med mindre annet er oppgitt, er samtykke som hovedregel Norsk Sjømannsforbunds rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger som avgis av personer som ikke er medlemmer. Det er frivillig å avgi opplysningene, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Norsk Sjømannsforbunds behandlingsansvar

Norsk Sjømannsforbund sentralt er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Norsk Sjømannsforbunds hovedkontor og regionale servicekontorer.

Arkivering og sletting

Som hovedregel blir alle personopplysninger som registreres om medlemmer kun arkivert så lenge det er behov for dem. Bl.a. kan hensynet til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav tilsi lengre arkivering enn ellers. Historisk og vitenskapelig bevaringsverdige opplysninger blir overlevert til Arbeiderbevegelsens arkiv og arkivert på ubestemt tid. Opplysninger som Norsk Sjømannsforbund ikke anser nødvendige for å oppfylle forpliktelsene overfor medlemmene, lovkrav eller andre legitime hensyn, blir slettet.

Medlemskap registreres og forvaltes i medlemssystemet som driftes av Norsk Sjømannsforbund sentralt.

Som del av medlemsforvaltningen registreres i hovedsak opplysninger om:

Navn
Fødsels- og personnummer
Fagforeningstilhørlighet og datoer for innmelding og utmelding
Kontaktinformasjon, herunder bostedsadresse, postadresse, telefonnummer og e-postadresse
Arbeidsforhold; herunder arbeidsgiver og arbeidssted.
Tillitsverv
Inn- og utbetalinger
Medlemsfordeler/forsikringer
Deltakelse på arrangement og kurs

Opplysningene innhentes fra medlemmene selv, medlemmenes arbeidsgivere, arbeidsgivernes arbeidsgiverorganisasjoner og Det Sentrale Folkeregisteret (Skatteetaten).

Kontingenttrekk

Medlemmer som er omfattet av en tariffavtale eller som jobber i en bedrift som Norsk Sjømannsforbund har trekkavtale med, betaler normalt kontingent gjennom lønnstrekk. Arbeidsgiverne leverer lister til Norsk Sjømannsforbund over hvilke medlemmer som har blitt trukket kontingent, med opplysninger om navn, fødsels- og personnummer eller fødselsdato, beløp som har blitt trukket og opplysninger om avvik ved manglende trekk.

Grunnlaget for behandling og utveksling av personopplysninger i forbindelse med kontingenttrekk er tariffavtalen mellom Norsk Sjømannsforbund og arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens arbeidsgiverorganisasjon. For medlemmer som ikke er omfattet av en tariffavtale, er behandlingsgrunnlaget samtykke fra den enkelte.

Medlemmer kan reservere seg mot at opplysninger om medlemskap oversendes til arbeidsgiveren ved å kontakte Norsk Sjømannsforbund sentralt.

Forsikringer og medlemsfordeler

Innboforsikringen LOfavør kollektiv hjemforsikring og stønadskassen (engangsutbetaling ved dødsfall) er inkludert i medlemskapet med mindre medlemmet har reservert seg mot forsikringene. Norsk Sjømannsforbunds gruppelivsforsikring er en del av medlemskapet.

LOfavør kollektiv hjemforsikring og gruppelivsforsikringen forvaltes av LOfavør og Sparebank1 Forsikring AS.

Innmelding og utmelding

Innmelding i Norsk Sjømannsforbund behandles gjennom innmeldingsskjema på nett og på papirblanketter. Papirblankettene behandles av Norsk Sjømannsforbund sentralt eller regionale servicekontorer og arkiveres av organisasjonsleddet som mottar innmeldingen.

Utmelding av Norsk Sjømannsforbund behandles skriftlig. Utmeldinger behandles og arkiveres av Norsk Sjømannsforbund sentralt.

Overføring av medlemskap

Overføring av medlemskap mellom Norsk Sjømannsforbund og andre LO-forbund gjennomføres i tråd med LOs og Norsk Sjømannsforbunds vedtekter.

Registervask (automatisk oppdatering av registrerte opplysninger)

For å sikre at de registrerte opplysningene er mest mulig korrekte og oppdaterte, gjennomfører Norsk Sjømannsforbund jevnlig automatisk oppdatering av navn og kontaktopplysninger. Systemet sammenstiller de registrerte opplysningene med forskjellige offentlig tilgjengelige kilder, og oppdaterer Norsk Sjømannsforbunds registre med opplysningene som mest sannsynlig er korrekte.

Det rettslige grunnlaget for automatisk oppdatering av registrerte opplysninger er å ivareta medlemmenes interesse i å sikre at opplysningene er mest mulig korrekte, og å ivareta personopplysningslovens krav til dataintegritet.

Kommunikasjon og masseutsendinger

Norsk Sjømannsforbund sender ut e-post, SMS og brev til både medlemmer og andre i forbindelse med blant annet tariffoppgjør, informasjonstiltak, fakturering og kampanjer.

E-posthenvendelser kan i tillegg behandles i Norsk Sjømannsforbunds e-postsystem som driftes av Norsk Sjømannsforbund selv.

Spørreundersøkelser

Norsk Sjømannsforbund gjennomfører spørreundersøkelser blant medlemmene for å innhente innsikt og innspill. I tilfeller der det innhentes personopplysninger, er behandlingen regulert i en databehandleravtale med leverandøren. Personopplysningene blir slettet når formålet med undersøkelsen er oppnådd.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med spørreundersøkelser er den enkeltes samtykke, med mindre noe annet er spesifisert i undersøkelsen.

Tilknyttede og samarbeidende organisasjoner - LO

Norsk Sjømannsforbund er tilsluttet hovedsammenslutningen LO og samarbeider med andre organisasjoner innad i LO for å ivareta medlemmenes interesser og oppfylle Norsk Sjømannsforbunds og LOs formål.

LOfavør

Fordelsprogrammet LOfavør er en del av medlemskapet i Norsk Sjømannsforbund. LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene. Inkludert i medlemskapet er LOfavør Kollektiv Hjem innboforsikring og andre forsikringsordninger. LOfavør sender informasjon til Norsk Sjømannsforbunds medlemmer om kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan man kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem.

Se LOfavørs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan LOfavør behandler personopplysninger.

Leverandører

Utover de samarbeidende organisasjonene i LO, har Norsk Sjømannsforbund avtaler med leverandører om å yte forskjellige tjenester som innbefatter behandling av personopplysninger.

Ta kontakt med forbundet dersom du ønsker oversikt over hvem vi har avtale med.

Sikkerhetstiltak

Norsk Sjømannsforbund har etablert rutiner for å beskytte integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Det stilles krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos samarbeidende organisasjoner og leverandører som behandler personopplysninger på vegne av Norsk Sjømannsforbund.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysningene som Norsk Sjømannsforbund har lagret om deg. Dersom Norsk Sjømannsforbund har registrert uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få opplysningene rettet eller supplert. Dersom Norsk Sjømannsforbund har registrert opplysninger som det ikke er behandlingsgrunnlag for, har du rett til å få opplysningene slettet.

Du kan ha flere rettigheter i tråd med personopplysningsloven enn de som er nevnt her. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om rettighetene dine.

Krav om innsyn, retting og sletting besvares innen 30 dager. Slike krav kan rettes til Norsk Sjømannsforbund på firmapost@sjomannsforbundet.no eller per brev.

Kontakt oss

E-post: firmapost@sjomannsforbundet.no
Telefon: 22825800
Postadresse: PB 2000 Vika, 0125 Oslo

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers