Om Norsk Sjømannsforbund

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
Paragraph symbol - Shutterstock

Vedtekter

Vedtektene er vedtatt på Norsk Sjømannsforbunds 28. ordinære landsmøte i Bergen, 24.–27. september 2018. Vedtektene består av to deler. Del 1 utgjør hoveddelen. Del 2 regulerer virket til regioner og tillitsvalgtutvalg. Trådde i kraft 28. september 2018.

Vedtekter 2018 – 2022

Del 1

 

§ 1 FORBUNDETS VIRKEOMRÅDE

Norsk Sjømannsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), er en landsomfattende politisk uavhengig sammenslutning av sjøens utøvere. Virkeområdet fastsettes etter vedtak i LO.

 

§ 2 FORMÅL

Forbundet har til formål:

 1. å organisere medlemmer innenfor forbundets virkeområde og opprette tariffavtaler (overenskomster) om lønns- og arbeidsvilkår.
 2. å gi stønad til medlemmene under godkjent arbeidskonflikt.
 3. å yte medlemmer veiledning og rettshjelp i saker som er en følge av deres tjenesteforhold etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
 4. å arbeide aktivt overfor politiske myndigheter for å sikre medlemmenes interesser.
 5. å holde vedlike og utvikle det internasjonale samarbeidet.
 6. å drive opplysningsarbeid og skolering blant medlemmene. I dette arbeidet kan det samarbeides med andre organisasjoner /institusjoner.

For øvrig vises det til LOs vedtekter.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 1. Alle som har arbeid, eller er under utdanning innenfor det virkeområde som er bestemt i § 1 kan være medlemmer av forbundet. Forbundets medlemmer inndeles i ordinære medlemmer og tilsluttede medlemmer (de som er bosatt utenfor Norden). Som medlem er en forpliktet til å følge forbundets vedtekter og lovlige fattede vedtak. Alle innmeldinger er gratis og skal registreres ved hovedkontoret. Medlemmet får tilsendt medlemsbevis.
 2. Unntatt for medlemskap er:
  1. de som har tatt arbeid på plasser hvor godkjent arbeidsstans er inntrådt, eller er ekskludert av fagforbund tilsluttet LO.
  2. De som står tilsluttet eller representerer et politisk parti som har et nazistisk, fascistisk eller rasistisk program, eller formål som er beslektet med et slikt program.
 3. Et hvert medlem plikter å dokumentere sitt medlemskap når dette forlanges av medlemmene eller forbundets representanter.

 

§ 4 FORBUNDETS ORGANER

Forbundets organer er:

 1. Landsmøte
 2. Landsstyre
 3. Forbundsstyre
 4. Kontrollkomité

 

§ 5 LANDSMØTE

 1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 4. år. Tid og sted fastsettes av landsstyret.
 2. Landsmøtet skal bestå av 85 representanter, landsstyrets medlemmer, samt den landsmøtevalgte sekretæren.
  1. Representantene fordeles matematisk og i henhold til medlemstallet i den enkelte region og i utlandet. Medlemstallet per 31.12. to år før landsmøtet legges til grunn for mandatfordelingen. Servicekontorene arrangerer valgene. Valg i regionene foretas på årsmøtet hvor bare medlemmer fra vedkommende region har stemmerett. Forut for valg skal det innhentes forslag på kandidater. Tillitsvalgtutvalg og/eller enkeltmedlemmer har rett til å foreslå kandidater. Ved innstilling og valg av representanter skal det tas hensyn til at de forskjellige grupper, distrikter, bransjer og fartsområder blir representert. Representantene skal ha fritt mandat til landsmøtet.
  2. Valgbar til landsmøtet er seilende medlemmer av Norsk Sjømannsforbund som har minst 2 års medlemskap ved landsmøtets start, og er bosatt i den region som valget omfatter. Valgbar er også medlemmer som bor i utlandet.
  3. For å bli valgt til representant kreves mer enn halvparten av de avgitte stemmer. I de tilfeller hvor dette ikke oppnås, foretas omvalg mellom de som har høyest stemmetall. I omvalget får det gjenstå høyst to kandidater for hver representant som skal velges.
  4. Vararepresentanter velges i samme antall og på samme måte som representanter, og inntrer i den rekkefølge de er valgt.
  5. Valgprotokollen med de valgte landsmøtedelegatene og deres varaer, oversendes forbundssekretæren rett etter valget. Valgprotokollen med delegatene og deres varaer kontrolleres av kontrollkomiteen, som igjen legger sin innstilling frem til landsmøtet. Landsmøtet gjør endelig vedtak om godkjenning av landsmøtets delegater.
  6. Forbundsstyret og landsstyrets medlemmer samt den landsmøtevalgte sekretæren, kan ikke velges som representanter. De skal være tilstede på landsmøtet, og har fulle rettigheter i alle saker.
  7. Dersom det i en region oppstår en situasjon som medfører at delegasjonen ikke blir fulltallig, foretas det loddtrekning blant vararepresentantene fra de andre regionene. Loddtrekningen foretas av administrasjonen.
 3. Tiden for landsmøtet skal fastsettes minst 8 måneder før det holdes. Melding om tidspunkt og utkast til foreløpig dagsorden skal offentliggjøres i medlemsbladet, samt sendes kontorene.
 4. Medlemmer, tillitsvalgtutvalg, regioner, forbundsstyret og landsstyret har rett til å sette frem forslag for landsmøtet. Forslagene må være kommet inn til forbundsstyret senest fem måneder før landsmøtet.
 5. Forslag til dagsorden og forretningsorden gjøres kjent senest 2 måneder før landsmøtet. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.
 6. Landsmøterepresentantene skal motta sakspapirene i god tid før landsmøtet.
 7. Ved avstemning på landsmøtet har hver representant en stemme. Sakene blir avgjort ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet er forslagene forkastet.
 8. Ledelsen gjør vedtak om hvem av forbundets ansatte som skal være til stede på landsmøtet.
 9. Forbundets kontrollkomité skal være til stede på landsmøtet, med talerett. Kontrollkomiteen har forslagsrett i saker som de har plikt til å uttale seg om etter vedtektene.
 10. Forbundet betaler den fastsatte godtgjøring til landsmøterepresentantene.
 11. Fullstendig protokoll fra landsmøtet sendes alle landsmøterepresentantene og alle ansatte.

 

§ 6 LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Landsmøtet har:

 1. å behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. Dagsorden skal alltid inneholde orienteringer om beretninger og regnskaper for landsmøteperioden.
 2. å velge forbundets leder, nestleder og sekretær.
 3. å velge 5 seilende medlemmer, med 7 seilende varamedlemmer som i tillegg til leder og nestleder utgjør forbundsstyret. Den valgte sekretæren er varamedlem for leder og nestleder. Dersom status til den valgte endrer seg i løpet av landsmøteperioden til ikke å være seilende, trer vedkommende ut av styret og vararepresentant overtar vervet.
 4. å velge 8 seilende medlemmer med 8 seilende personlige varamedlemmer som i tillegg til forbundsstyret utgjør landsstyret.
 5. Ved valg av forbundsstyre og landsstyre skal det tas hensyn til en variert sammensetning ut fra kjønn, alder, yrke og geografisk tilhørighet. Ved all forannevnte valg kreves absolutt flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning.
 6. å velge kontrollkomité på 3 medlemmer med varamedlemmer. Lederen i komiteen skal velges ved særskilt valg etter regler som er nevnt i punkt 5. Tillitsvalgte i forbundets styrende organer, tillitsvalgte med prokura, medlem med sentrale verv oppnevnt av forbundsstyret samt ansatte, kan ikke være medlem i komiteen.
 7. For valg under punktene 2, 3, 4 og 6 kan som hovedregel ingen inneha den samme landsmøtevalgte posisjon for mer enn tre landsmøteperioder.
 8. å foreta endringer i vedtektene for forbundet. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling på landsmøtet uten at det har sammenheng med et forslag som er satt frem på vanlig måte.
 9. å avgjøre et hvert stridsspørsmål mellom forbundets styrende organer, om ikke vedtektene fastsetter noen annen måte å gå frem på.
 10. å fastsette kontingenten.
 11. å treffe endelig vedtak i saker om utelukking av medlemmer.

 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

 1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret når det oppstår særlig viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har forbundsstyret plikt til å gjøre om minst halvparten av medlemmer i forbundet krever det.
 2. Det bør innkalles med minst 15 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som var årsaken til innkallingen.
 3. Om tiden tillater det, velges representanter til det ekstraordinære landsmøte på samme måte som bestemt under § 5. I motsatt fall møter de som var representanter på siste ordinære landsmøte.

 

§ 8 LANDSSTYRE

 1. Landsstyret er den høyeste myndighet i forbundet mellom landsmøtene og består av 15 landsmøtevalgte medlemmer samt leder i de regionale arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgets nestleder er lederens varamedlem. (Dersom leder eller nestleder innehar en landsmøtevalgt posisjon i landsstyret, tiltres sekretæren i arbeidsutvalget som varamedlem).
 2. Landsstyret er generalforsamling for forbundets aksjeselskaper.
 3. Landsstyret kommer sammen til møte så ofte som forbundsstyret finner det nødvendig, eller når flertall av landsstyrets medlemmer krever det, likevel minst en gang hvert år.
 4. Møtene i landsstyret blir ledet av forbundets leder. Ved leders fravær ledes møtene av nestleder. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
 5. I landsstyret har forbundsstyrets medlemmer stemmerett i saker med unntak av de i § 9, punkt 1, nevnte saker.
 6. Godtgjøring for reiseutlegg, diett og honorar i anledning landsstyremøtene, blir betalt av forbundet.

 

§ 9 LANDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Landsstyret skal:

 1. behandle og godkjenne årsmelding og regnskap for foregående år.
 2. påse at forbundet anbringer sine midler med høy sikkerhet og best mulig avkastning, og utarbeide retningslinjer for økonomiske disposisjoner.
 3. å behandle og vedta generelle retningslinjer for forbundets tariffpolitikk.
 4. foreta justering av den ordinære medlemskontingent, dersom den økonomiske situasjonen utvikler seg slik i landsmøteperioden at justering er påkrevet.
 5. fatte vedtak i saker om utelukking av medlemmer.
 6. behandle og fatte vedtak i saker som er innanket av medlemmer av forbundsstyret.
 7. foreta suppleringsvalg for den inneværende del av landsmøteperioden i tilfelle noen i den landsmøtevalgte ledelse er fratrådt, er langtidssykemeldt eller har permisjon.
 8. foreta suppleringsvalg av nytt varamedlem etter innstilling fra vedkommende region. Dersom noen av de valgte landsstyremedlemmer går ut av forbundet, eller dødsfall eller vakanse inntreffer, inntar varamedlemmene deres plass for resten av landsmøteperioden.
 9. velge representanter med vararepresentanter til LOs representantskap og kongress.
 10. fastsette antall regioner og retningslinjer for disse.
 11. fastsette retningslinjer for landsmøtets valgkomité.
 12. fastsette de valgtes lønn, samt landsstyrets, forbundsstyrets og kontrollkomiteens godtgjøring.
 13. fastsette rettigheter og servicenivå for tilsluttede medlemmer og for sjøfolk som forbundet mottar tariffavgift fra eller på vegne av.

 

§ 10 FORBUNDSSTYRE

 1. Forbundsstyret har sitt sete ved hovedkontoret i Oslo. Det er vedtaksfør når minst 5 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
 2. Møte holdes så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden.
 3. Til forbundsstyrets møter har medlemmene møteplikt. Uteblir et medlem fra 3 møter etter hverandre uten gyldig forfall, skal medlemmet utelukkes fra forbundsstyret og første varamedlem rykker da opp som fast medlem.
 4. Forbundsstyret gjør vedtak om hvilke ansatte i forbundet som skal delta i forbundsstyrets møter. De som deltar har ikke stemmerett.
 5. Om det er meningsforskjell i forbundsstyret, har mindretallet rett til å anke saken for landsstyret.

 

§ 11 FORBUNDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Forbundsstyret skal:

 1. lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og landsstyrets vedtak.
 2. avgi årsregnskap og årsmelding for foregående år.
 3. vedta budsjetter.
 4. forvalte forbundets midler i samsvar med § 9 punkt 2 og å gi bevilgninger som ikke er fastsatt av landsmøtet eller landsstyret.
 5. bestemme hvem som skal forplikte forbundet.
 6. foreta ansettelser sentralt og regionalt, og fastsette de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Ved regionale ansettelser har arbeidsutvalget i regionen uttalerett.
 7. suspendere tillitsvalgte og si opp ansatte i samsvar med reglene i § 26
 8. avgjøre tvister om tolking av forbundets vedtekter.
 9. avgjøre om rettshjelp skal ytes. En forutsetning for juridisk bistand er at omkostninger kreves dekket av motparten. Forbundet dekker ikke utgifter til juridisk bistand som erstattes på annen måte (av arbeidsgiver, forsikringsselskap, forvaltningsorgan osv.)
 10. fastsette ekstrakontingent, ekstrakontingentens formål og størrelse skal gjøres kjent for medlemmene.
 11. lede tariffbevegelsen slik at den blir i samsvar med forbundets, LOs og den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonens (ITF) formål og de til enhver tid opptrukne retningslinjer.
 12. supplere hovedkontorets administrasjon med et forhandlingsutvalg på inntil 7 seilende medlemmer fra de aktuelle tariffområdene ved hovedforhandlinger.
 13. innkalle landsstyret og landsmøtet, og forberede de saker som skal opp til behandling der.
 14. oppnevne valgkomité til landsmøte, blant de valgte landsmøte representanter, senest 1 måned før landsmøte avholdes og etter retningslinjer fastsatt av landsstyret.
 15. påse at regioner og tillitsvalgtutvalg følger de retningslinjer som er trukket opp for forbundets virksomhet.
 16. opprette og nedlegge spesielle utvalg, og fastsette eventuell godtgjørelse for disse.
 17. oppnevne forsikringskomité.

 

§ 12 KONTROLLKOMITÉ

 1. Kontrollkomiteen er landsmøtets og landsstyrets kontrollorgan og står til ansvar overfor disse.
 2. Kontrollkomiteen skal påse og sikre at forbundets systemer for intern kontroll, risikoanalyse og økonomiske virksomhet er i henhold til lover og forskrifter samt vedtekter og vedtak gjort i forbundets styrende organer.
 3. Kontrollkomiteen skal foreta opptelling av stemmer ved avstemning over tariffendringer.
 4. Kontrollkomiteens beretning legges sammen med revisjonsberetning og årsregnskap fram for landsstyret. For landsmøtet legges det frem beretning for hele perioden.

 

§ 13 REVISJON

Revisjon av forbundets regnskaper skal utføres av statsautorisert revisjonsselskap, i henhold til LOs vedtekter og etter instruks vedtatt av LO.

 

§ 14 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER

 1. Når forbundet setter frem krav om ny tariffavtale, eller revisjon av eksisterende avtale, må kravet på forhånd godkjennes av sekretariatet i LO.
 2. Plassoppsigelse kan foretas når sekretariatet i LO har gitt godkjenning.
 3. Fører ikke forhandlinger eller mekling frem og forbundet vil iverksette arbeidsstans, må godkjenning fra sekretariatet i LO innhentes.
 4. Om en tariffbevegelse omfatter flere forbund eller fag, har forbundet plikt til å overlate ledelsen av forhandlingene til et forhandlingsutvalg i samsvar med LOs vedtekter.
 5. Servicekontor eller tillitsvalgtutvalg kan ikke på egen hånd gå til plassoppsigelse, eller iverksette arbeidsstans.
 6. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke for tariffavtaler som er underlagt ITFs regelverk.

 

§ 15 URAVSTEMNING OVER TARIFFENDRINGER

 1. Forhandlingsutvalget og forbundsstyret avgjør om tariffoppgjørets resultat skal sendes ut til uravstemning blant de medlemmene interessetvisten gjelder. Opptelling av stemmer foretas av forbundets kontrollkomité, og avstemningsresultatet bekjentgjøres for medlemmene.
 2. Stemmesedlene sendes inn til forbundets kontrollkomité i forseglet konvolutt, eller via forbundets elektroniske avstemningstjeneste.
 3. Har flertallet av de medlemmer interessetvisten gjelder stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det forkastet.
 4. Avstemningen ifølge punkt 3 er ikke bindende med mindre 2/3 eller mer av de medlemmene interessetvisten gjelder, har deltatt i avstemningen.
 5. Har mindre enn 2/3 deltatt i avstemningen avgjør forbundsstyret om forslaget skal godkjennes eller forkastes.
 6. Omfatter en tariffrevisjon også andre forbund, skal bestemmelsene i LOs vedtekter følges.
 7. I helt spesielle forhandlings- og meklingssituasjoner (unntak fra hovedregelen i punkt 1) kan forbundsstyret delegere godkjenningsfullmakt til forhandlingsutvalget.
 8. Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke for tariffavtaler som er underlagt ITFs regelverk.

 

§ 16 ANDRE URAVSTEMNINGER

 1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker.
 2. Avstemningen kan holdes blant alle eller blant grupper av medlemmer.
 3. Avstemningen skal være hemmelig og ordnes slik at så vidt mulig alle medlemmer kan avgi stemme.
 4. Stemmesedlene sendes inn til forbundets kontrollkomité i forseglet konvolutt, eller via forbundets elektroniske avstemmingstjeneste.
 5. Saken blir avgjort ved alminnelig flertall.
 6. Avstemningsresultatet gjøres kjent for medlemmene i den form det foreligger fra kontrollkomiteen.

 

§ 17 ARBEIDSSTANS

 1. Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger, eller om lockout er varslet, velger alle grupper som berøres av arbeidsstans en streike- eller lockoutnemnd.
 2. Så lenge arbeidsstansen varer må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av arbeidsstansen, eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon.
 3. Arbeidsstansen kan som regel ikke heves før medlemmene som er omfattet av den har uttalt seg. De lokale nemnder kan heller ikke heve arbeidsstansen før forbundsstyrets samtykke er gitt.
 4. Bare de medlemmer som interessetvisten gjelder har stemmerett i spørsmålet om iverksetting, avslutning eller fortsetting av arbeidsstans.
 5. Ved alle avstemninger følges reglene i § 15 i disse vedtekter.

 

§ 18 STØNAD UNDER ARBEIDSSTANS

 1. Arbeidsstans iverksatt som fastsatt i disse vedtekter, gir alle medlemmer som omfattes av arbeidsstans rett til stønad. Stønadens størrelse fastsettes av forbundsstyret. Forbundsstyret kan sette opp eller ned stønaden under arbeidsstansen etter som det høver. For medlemmer som deltar i arbeidsstans iverksatt av andre forbund tilsluttet LO, betales de samme satser som gjelder for vedkommende forbund.
 2. For å få rett til stønad må det enkelte medlem ha vært i arbeid eller registrert som hyre-søkende på det tidspunkt da arbeidsstansen inntrådte, og ha betalt kontingent til forbund til LO i minst 4 måneder før arbeidsstansen ble satt i verk.
  Stønaden reduseres med hva vedkommende måtte få av offentlige stønader. Tar medlemmene annet arbeid, må de gi melding om det til hovedkontoret.
  Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden bort.
 3. Stønad betales ikke for første uken arbeidsstans varer. Forbundsstyret kan fravike denne regel, når det f.eks. ved punktstreik er urimelig å anvende regelen overfor en mindre gruppe som må bære byrden ved konflikten.
 4. Hovedkontoret utbetaler konfliktstønaden og foretar den kontroll som er nødvendig. Ved utbetaling av stønad fratrekkes skyldig kontingent.

 

§ 19 KONTINGENT

 1. Kontingent går til drift av forbundets virksomhet. Kontingent skal betales etter den brutto arbeidsinntekt et medlem har en kalendermåned.
 2. For grupper som omfattes av prosenttrekkordningen, skal den ordinære kontingenten utgjøre 1,4% av brutto månedslønn inklusiv alle tillegg, men eksklusiv tilfeldig overtid. Det settes et tak på kontingenten på kr 700,- pr.mnd fra 01.01.2019.Kontingenten trekkes av arbeidsgiver.
 3. For grupper som ikke omfattes av prosenttrekkordningen eller ikke er trukket kontingent av arbeidsgiver, betales en månedskontingent som justeres i overensstemmelse med prosenttrekket, og fastsettes til kr 570,- per måned fra 01.01.2019, og kr 600,- per måned fra 01.01.2021. Dette gjelder også for medlemmer som midlertidig arbeider i land.
 4. Medlemmer som mottar sykelønn eller svangerskap/fødselspenger skal betale ordinær kontingent.
 5. Medlemmer som mottar ekstralønn skal betale ordinær kontingent. Ved ekstratjeneste i fritid samt kontantavregning av fridager så lenge tjenesteforholdet består, beregnes ikke kontingent av dette beløpet. Ved oppgjør av fridager ved tjenesteforholdets opphør beregnes ordinær kontingent, og kontingenten anses å være betalt for tiden fridagene løper.
 6. Medlemmer som er uten inntekt på grunn av ledighet, skolegang, militærtjeneste, er pensjonist, uføretrygdet eller som mottar arbeidsavklaringspenger, betaler fra 01.01.2019 kr 170,- per måned, og kr 180,- per måned fra 01.01.2021 for å opprettholde medlemskapet med fulle medlemsrettigheter.
 7. Personer med student- og elevmedlemskap i LO har krav på service og hjelp fra forbundet i samsvar med vedtak i LO.
 8. Lærlinger betaler ordinær kontingent på 1,4% av brutto arbeidsinntekt inklusiv alle tillegg, men eksklusiv tilfeldig overtid. Lærlinger som tilhører grupper som ikke er omfattet av prosenttrekkordningen eller ikke er trukket kontingent av arbeidsgiver, betaler fra 01.01.2019 kr. 285,- per måned, og fra 01.01.2021 kr 300,- per måned.
 9. Ved manglende innbetaling av medlemskontingent på mer enn 6 måneder, strykes medlemsskapet.
 10. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret eller forbundsstyret. Ekstrakontingentens formål og størrelse skal meddeles medlemmene.

 

§ 20 AVSETNINGER

 1. 1/7 av kontingentinntektene skal avsettes og tilbakeføres tillitsvalgtutvalgene til deres arbeid lokalt.
 2. Forbundet skal opparbeide et kampfond som svarer til minst kr 1 000,- per medlem. Midlene skal anbringes slik at de kan nyttes på kort varsel.

 

§ 21 LOFAVØR INNBOFORSIKRING

Forsikringen gjelder for alle medlemmer bosatt i Norden, etter avtale med Samvirke Forsikring datert 1. januar 1970 med senere endringer. Medlemskontingenten dekker forsikringspremien.

For medlemmer uten fast bopel i Norden gjelder i stedet dobbel dekning i grunnforsikringen, jfr. § 22.

 

§ 22 GRUNNFORSIKRING

Forsikringen gjelder for alle medlemmer med registrert medlemskap i Norsk Sjømannsforbund etter forsikringsavtale med Sparebank 1 Livsforsikring AS 1. januar 2011. Medlemskontingenten dekker forsikringspremien.

 

§ 23 FRITAGELSE FOR BETALING AV KONTINGENT

Trygdede eller pensjonerte medlemmer som fyller 60 år, og i 30 år har vært sammenhengende medlem av forbund tilsluttet LO, hvorav minst 15 år i Norsk Sjømannsforbund, fritas for kontingent. Dersom et medlem som har fått fritagelse for kontingent tar seg midlertidig arbeid om bord, trekkes kontingent av lønnen i henhold til DEL 1 § 19.

Et medlem som er helt og varig arbeidsufør kan etter 30 års sammenhengende medlemskap, men uansett alder, fritas for betaling av kontingent. Frikontingentbevis utstedes av hovedkontoret etter søknad.

 

§ 24 OVERFLYTTING AV MEDLEMSKAP

 1. Medlem som tar arbeid innen et annet LO- eller ITF-forbunds virkeområde, skal innen to måneder overflytte sitt medlemskap til det nye forbundet.
 2. Medlemmet skal før overflytting ha oppfylt alle forpliktelser, og dette skal registreres ved hovedkontoret.
 3. Et medlem i utenlandsk forbund som Norsk Sjømannsforbund har gjensidig overenskomst med og som har hatt gyldig medlemskap i minst 3 måneder, kan opptas i forbundet med fulle rettigheter dersom vilkårene for medlemskap ellers er oppfylt. I slike tilfeller regnes medlemskapet fra det tidspunkt medlemmet ble organisert i det andre forbundet.

 

§ 25 EKSKLUSJON AV TILLITSVALGUTVALG OG ENKELT MEDLEMMER

 1. Tillitsvalgutvalg som setter seg ut over forbundets og LOs vedtekter eller vedtak, kan utelukkes fra medlemskap etter vedtak av landsstyret. Slikt vedtak kan innen en måned etter utvalget har fått skriftlig melding om det, påankes til landsmøtet uten at klagen har oppsettende virkning.
 2. Enkeltmedlemmer kan ekskluderes etter vedtak av forbundsstyret, når et medlem:
  1. Gjennom uredelig fremferd har tilegnet seg urettmessig stønad eller annen økonomisk vinning av forbundet.
  2. Har opptrådt som streike-, blokadebryter eller annen måte organisasjonsskadelig.
  3. Har fått opprettet medlemskap gjennom uriktige og villedende opplysninger.
  4. Vegrer seg for å etterkomme forbundets vedtekter, samt beslutninger som er fattet av forbundets organer.
  5. I skrift eller tale sprer rykter som kan skade forbundet, dets ledelse eller tillitsvalgte.

Vedtak om eksklusjon kan innen en måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til landsstyret eller landsmøtet uten at klagen har oppsettende virkning.

 

§ 26 SUSPENSJON AV TILLITSVALGTE OG OPPSIGELSE AV ANSATTE

 1. Tillitsvalgte i forbundets organer kan suspenderes av forbundsstyret. Suspensjon kan skje med tap i lønn. Suspensjon må legges frem for første landsstyremøte til foreløpig godkjenning, og for landsmøtet til endelig avgjørelse. Den suspenderte har om ønskelig talerett i landsstyret og på landsmøtet.
 2. Ansatte i Norsk Sjømannsforbund kan sies opp av forbundsstyret. For oppsigelse og avskjed gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 3. I tilfelle suspensjon eller avskjed av ansatte, har forbundsstyret alltid fullmakt til å treffe en midlertidig ordning med tilsetting av ny ansatt, inntil saken er blitt behandlet av de rette organer.

 

§ 27 UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEMMER

Æresmedlemskap kan gis til særlig fortjente personer. Ansatte i forbundet kan ikke opptas som æresmedlemmer. Forslag om æresmedlemskap skal først behandles av forbundsstyret. Finner forbundsstyret at vedkommende er verdig, skal saken fremmes for landsstyret. Landsstyret skal fremme forslaget for landsmøte som foretar den endelige utnevnelsen.

 

§ 28 TILDELING AV FORBUNDETS HEDERSTEGN

Medlemmer med 25 og 50 års uavbrutt medlemskap tildeles forbundets hederstegn med diplom.

Medlemskap i andre forbund tilsluttet LO medregnes, men vedkommende må ha minst 10 års medlemskap i Norsk Sjømannsforbund.

Samme regler kan gjelde for medlemmer av utenlandske sjømannsorganisasjoner anerkjent av ITF. Forbundsstyret avgjør slike tilfeller.

 

§ 29 TARIFFAVGIFT OG RETTIGHETER

Rettighetene til sjøfolk forbundet mottar tariffavgift fra eller på vegne av, skal oppfylle forbundets internasjonale forpliktelser.

 

§ 30 OPPLØSNING AV FORBUNDET

Om Norsk Sjømannsforbund oppløses, tilfaller eiendeler og midler LO til oppbevaring. Opprettes en ny sentralorganisasjon av sjømenn innen LO, utleveres eiendelene og midlene til denne.

 

§ 31 TOLKNING AV DISSE VEDTEKTER

Forbundsstyret avgjør tvister om tolkning av disse vedtekter. Forbundsstyrets avgjørelse kan ankes inn for landsstyret eller førstkommende landsmøte.

Uenighet om tolkning av disse vedtekter kan ikke prøves ved sivile domstoler.

 

VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN

Disse vedtektene trer i kraft 28. september 2018. Fra samme dato oppheves vedtektene av 26. september 2014.

 

 

Del 2

VEDTEKTER FOR NORSK SJØMANNSFORBUNDS REGIONER OG TILLITSVALGTUTVALG

 

§ 1 REGIONENES OPPBYGGING OG ADMINISTRASJON

 1. Norsk Sjømannsforbund er organisert med regioner som sorterer direkte under forbundet.
 2. Regionene administreres av forbundets hovedkontor etter retningslinjer vedtatt av landsstyret i henhold til DEL 1 § 9 punkt 10.
  Forbundsstyret godkjenner budsjett for regionen, og fastsetter de til enhver tid gjeldende regnskapsrutiner. Regionen rapporterer til forbundsstyret.
 3. I regioner hvor det er behov for ansatte ansettes disse av forbundsstyret etter innstilling fra regionen.
 4. Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. mai. Årsmøtet blir kunngjort med minst en måneds varsel. Dagsorden skal gå frem av kunngjøringen. På årsmøte skal det foretas valg og behandling av beretning og regnskap. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke tas opp til behandling. Det er kun medlemmer med bostedsadresse i regionen som har forslags- og stemmerett ved årsmøtet.
 5. Alle tillitsvalgtutvalg og medlemmer på skip i rederier uten tillitsvalgtutvalg, skal i god tid før årsmøtet avholde interne valg på tillitsvalgte. Valgresultat skal meddeles skriftlig til regionen og Hovedkontoret.
 6. Det velges et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær i regionen. Arbeidsutvalget velges i henhold til vedtatte retningslinjer for regionen. Landsstyret skal gi retningslinjer som sikrer godt sammensatte arbeidsutvalg.

 

§ 2 REGIONENS OPPGAVER

Regionens oppgaver er:

 1. å arbeide for det formål og etter de retningslinjer som fremgår av handlingslingsprogram og vedtekter for Norsk Sjømannsforbund.
 2. å organisere arbeidstakere som kommer inn under forbundets organisasjonsområde, og å opprette tillitsvalgtutvalg.
 3. å delta i faglige utvalg lokalt og regionalt i samsvar med LOs vedtekter.
 4. å drive skolering og fremme Opplysningsarbeidet blant medlemmene.
 5. å utføre andre oppdrag, som blir gitt av forbundet og LO.

 

§ 3 TILLITSVALGTUTVALG

 1. Medlemmer kan danne tillitsvalgtutvalg på et enkelt skip, i et selskap/rederi eller i et distrikt. Det velges et arbeidsutvalg i henhold til Hovedavtalen.
 2. Forbundets vedtekter, handlingsprogram og forbundsstyrets vedtak og retningslinjer, legges til grunn for virksomheten i tillitsvalgtutvalget.
 3. Tillitsvalgtutvalgets økonomi skaffes til veie gjennom overføring av 1/7 av det enkelte utvalgs innbetalte kontingent.
 4. Tillitsvalgtutvalget plikter å følge de til enhver tid retningslinjer gitt av forbundsstyret.
 5. Tillitsvalgtutvalgets arbeidsoppgaver er:
  1. å organisere arbeidstakere innenfor sitt faglige organisasjonsområde.
  2. å ivareta medlemmenes faglige interesser i følge lov og avtaleverk.
  3. å arrangere lokale medlemsmøter, og drive informasjonsvirksomhet blant medlemmer og tillitsvalgte.
  4. å bistå medlemmene eller deres etterlatte med søknad om stønad i samsvar med forbundets vedtekter og retningslinjer.

 

§ 4 OPPLØSNING AV REGIONER OG TILLITSVALGTUTVALG

Regionene kan ikke oppløses uten landsstyrets godkjenning.

Om en region eller tillitsvalgtutvalg oppløses, tilfaller alle aktiva forbundskassen.

 

§ 5 TOLKNING AV DISSE VEDTEKTER

Tolkning av disse vedtekter og uenighet om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstoler.

Uenighet blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til landsstyret eller førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er løst i vedtektene.

 

VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN

Disse vedtektene trer i kraft 28. september 2018. Fra samme dag oppheves vedtektene av 26. september 2014.

Siste nytt

 • Har diskutert Russland med Sjøfartsdirektoratet

  19.05.2022 Les mer

 • Ba Sjøfartsdirektoratet slå ned på uhjemlet karantene pålagt av arbeidsgiver

  18.05.2022 Les mer

 • Hansen: – Stiller meg bak Maritimt Forums reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

  12.05.2022 Les mer

 • Ja til avtalen med NHO Sjøfart 2022

  06.05.2022 Les mer

 • Norsk Sjømannsforbund gir ytterligere kr 250.000 i bistand til Ukraina

  30.04.2022 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers