For bedre opplevelse av websiden vår, vennligst oppgrader din nettleser til nyere versjon enn Internet Explorer 8, eller bruk f.eks. Chrome.

Hjem > Aktuelt Aktuelle saker

Landsmøte 2018 - Forslag til forretningsorden

24.07.2018

Forslaget til forretningsorden som skal gjelde under Norsk Sjømannsforbunds 28. ordinære landsmøte 24.–27. september 2018 i Bergen.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Forbundsstyrets innstilling er som følger:

 

Adgangskort til landsmøtet utstedes av Forbundsstyret for representanter, gjester og presse.  Registrering foretas av sekretariatet utenfor møtelokalet.

 

Møtene

Møtene holdes fra kl 0900 – 1300 og fra kl. 1430 – 1800 med unntak av første og siste dag.  Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet ikke vedtar noe annet.

 

Møteledelse og protokollføring

Til å lede møtene velges tre dirigenter.  Til å føre protokoll velges to sekretærer.

I protokollen føres alle saker inn med talere, forslag, resultat av avstemning, samt de beslutninger som blir fattet.  Protokollen leses opp ved begynnelsen av hvert møte.  For siste møte leses protokollen opp ved møtes avslutning.  Det skal velges to representanter til å underskrive protokollen for hvert møte.

 

Tale og taletid

For å få ordet, registrere elektronisk «jeg ønsker ordet» på ipad, utfylt med dagsorden punkt, navn og region.  Alle har rett til å ta ordet inntil 2 ganger i samme sak, med unntak av forslagsstillere og innledere.

Taletiden begrenses til 10 minutter første gang og 5 minutter andre gang.  Replikker begrenses til 1 minutt.  Dirigenter kan foreslå ytterligere begrensninger i taletiden om han/hun finner det nødvendig, samt foreslå at strek blir satt med de inntegnede talere.

 

Forslag

Forslag som ikke har noen forbindelse med saker som står på dagsorden og er til behandling, kan ikke behandles med mindre landsmøtet bestemmer noe annet.

Forslag må leveres elektronisk med forslagstillerens dagsordens punkt, navn og region.  Innkomne forslag som ikke tas opp av noen representant bortfaller.  Etter strek er satt med de inntegnede talere, kan det ikke settes fram nye forslag.

 

Avstemning

Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall ved bruk av elektronisk avstemming.  I tvilstilfelle, eller når minst 25 representanter krever det, foregår avstemningen ved navneopprop eller ved skriftlig avstemning.  Ved stemmelikhet bortfaller forslaget.

[Tilbake]