Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
Dokumentbunke
LO har levert høringsuttalelsen på vegne av Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og de andre LO-forbundene

Høringssvar - Forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

LO har på vegne av blant andre Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund sendt inn felles høringssvar på forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Les mer om høringen på Fiskeri- og Næringsdepartementets nettsider
 

Høringssvaret fra LO og forbundene:

 

Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep.
0032 OSLO

 Oslo, 06.10.2020
Vår ref. 20/2275-5
654.10/OLLI
Deres ref. 20/7529-2

 

Høring - Forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring til uttalelse av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Forslaget tydeliggjør det forbudet som ligger i forskriften allerede og som departementet har vært tydelig på i henvendelser fra andre aktører om tilsvarende bruk av NIS-registrerte fartøy. 

LO er bekymret for den manglende kommunikasjonen mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet knyttet til forståelsen av Norges lover og som avdekkes i denne saken.

Hurtigrutas pågående vilje til å teste alle grenser i regelverket med den hensikt å unngå norske lønns- og arbeidsbetingelser i sin aktivitet burde tilsi en utstrakt kontakt mellom departement og direktorat. 

LO vil minne om den forutsetningen som lå til grunn generelt for NIS-flaggede fartøy knyttet til endringene som ble gjennomført etter behandlingen i fartsområdeutvalget. Det understreket betydningen av at endringer i regelverket måtte følges opp av et aktivt direktorat som sikret at regelverket ble fulgt. 

Norsk Sjømannsforbund har for ett år siden oversendt en liste med navngitte skip som har brutt fartsområdebegrensningene uten at dette tilsynelatende er fulgt opp.  

Hurtigrutas brudd på begrensningene i cruise-aktiviteten på Svalbard førte ikke til at direktoratet viet selskapet mer oppmerksomhet. Hurtigrutas bruk av en proforma kort stans i Cuxhaven i cruisene som starter i Hamburg, er ikke fulgt opp av departementet på tross av flere møter i 2019 og skriftlig tilbakemelding fra LO. 

LO er opptatt av at bruk av sosial dumping som virkemiddel for å styrke det enkelte selskaps konkurranseevne ikke tillates i det norske arbeidsmarkedet. Det undergraver seriøse bedrifter som baserer seg på norske lønns- og arbeidsvilkår. 

LO mener bruk av skip som hotellskip med lønns- og arbeidsvilkår langt under det vi har i det ordinære arbeidsmarkedet undergraver formålet som er søkt løst i allmenngjøringen på dette området.

Det er like relevant ved bruk av andre utenlandske flagg, som med NIS flagget. Formålet med å ikke tillate NIS hotellskip er å beskytte arbeidsplasser på land mot konkurranse fra arbeidstakere med internasjonalt lønnsnivå som ligger langt under norsk nivå. 

Dette formålet løses ikke alene med et forbud mot NIS skip da det også på skip med

bekvemmelighetsflagg er internasjonalt lønnsnivå. For å oppnå formålet med regelendringen er det derfor nødvendig å fastsette krav til norske vilkår for fremmed-flaggede skip. 

LO ber departementet ta initiativ til en slik endring.

 

Med vennlig hilsen

LO Norge

                 

Peggy Hessen Følsvik

(sign.)

 

Kenneth Sandmo

(sign.)

 

Relaterte lenker

Siste nytt

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

 • Fisker hadde ikke risikoen for kansellert fly

  03.09.2021 Les mer

 • Kystruteoppgjøret 2021 i havn

  03.09.2021 Les mer

 • LOfavør boliglån for unge fra 1,25 %

  19.07.2021 Les mer

 • Gi hytta tryggheten den fortjener!

  21.06.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers