Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

  14.10.2021 Les mer

 • Hurdalsplattformen: –Stor dag for norske sjøfolk!

  13.10.2021 Les mer

 • Statsbudsjettforslag ‘22: Slag i ansiktet til norske sjøfolk

  12.10.2021 Les mer

 • Brudd i mellomoppgjøret 2021 med Kystrederiene

  05.10.2021 Les mer

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

Flere nyheter
Logo Norsk Sjømannsforbund

Pressemelding: «Polske fiskere ulovlig diskriminert på bakgrunn av etnisitet»

12. november 2019 behandlet Diskrimineringsnemda to saker vedrørende polske fiskere som er blitt utsatt for ulovlig diskriminering i selskapet «Ocean Venture AS».

Fiskerne har arbeidet om bord i snøkrabbefartøyet «Prowess», og saken har tidligere vært omtalt i flere medier etter at det ble avdekket at disse fiskerne hadde halv lønn i forhold til en del andre fiskere om bord som utførte tilsvarende arbeid.

De polske fiskerne er medlemmer i Norsk Sjømannsforbund, og Sjømannsforbundet fremmet på vegne av disse en sak for Diskrimineringsnemda tidligere i år med bakgrunn i at forbundet mente disse var utsatt for ulovlig diskriminering i forbindelse med lønnsfastsettelse.

Nemdas konklusjon er at Ocean Venture AS har diskriminert fiskerne på grunn av etnisitet i forbindelse med lønnsfastsettelsen.

Nemdas avgjørelse var enstemmig

For en av disse fiskerne ble det også hevdet at han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse fra rederiets side. Fiskeren nådde ikke frem i nemda på dette punktet, og nemda konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig med konkrete holdepunkter for å hevde dette.

Nemda har ikke tatt stilling til erstatningskravet for disse fiskerne, og det er en sak som i ettertid eventuelt må prøves privatrettslig.

–Sjømannsforbundet er fornøyd med avgjørelsen i nemda selv om fiskerne ikke nådde frem på alle punkter. Et eventuelt privatrettslig krav om erstatning må vi ta stilling til etter at vi har lest grundig gjennom nemdas avgjørelse, sier advokat Terje Hernes Pettersen i Norsk Sjømannsforbund.

Avgjørelsen i nemda har ikke bare verdi i denne konkrete saken, men er også prinsipielt viktig, da nemda er klar på at lønnsdiskriminering er ulovlig, og at det er ulovlig å forskjellsbehandle norske og utenlandske arbeidstakere når det gjelder lønn.

I Norge så har vi også annet regelverk som stiller krav om nasjonalitet og bosted for fiskere på norske fiskefartøyer Avgjørelsen er også viktig i forbindelse med sertifisering av norske fiskefartøyer etter internasjonalt regelverk. Norge har ratifisert ILO-188, som stiller krav om minimumsvilkår for fiskere. vi er som nasjon forpliktet til å følge opp dette regelverket. Dette blir gjort gjennom tilsyn gjennomført av Sjøfartsdirektoratet, og for de større fartøyene også et sertifikat som bekrefter at man oppfyller kravene i konvensjonen. «Prowess» har et slikt sertifikat, og det skal bli interessant å se fremover hvordan norske myndigheter følger opp dette. Forbundet vil tilskrive direktoratet om avgjørelsen i nemda.

Saken kan også få betydning i forbindelse med arbeidsinnvandring og hvilke forutsetninger som må legges til grunn for å få arbeidstillatelse på norske fiskefartøyer der hvor dette kreves. Her har UDI et ansvar, og det er vårt syn at saken vil få betydning i fremtidig saksbehandling også for denne etaten.

Dette er første gang en sak om diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet på et fartøy har vært prøvd for nemda og avgjørelsen er således prinsipielt viktig.

Kontaktperson: Norsk Sjømannsforbunds advokat Terje Hernes Pettersen, 90623866

Siste nytt

 • Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

  14.10.2021 Les mer

 • Hurdalsplattformen: –Stor dag for norske sjøfolk!

  13.10.2021 Les mer

 • Statsbudsjettforslag ‘22: Slag i ansiktet til norske sjøfolk

  12.10.2021 Les mer

 • Brudd i mellomoppgjøret 2021 med Kystrederiene

  05.10.2021 Les mer

 • Vedtektsendringer og handlingsprogram 2022 – invitasjon til innspill

  16.09.2021 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers