Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
Dokumentbunke

Høringssvar: Overtredelsesgebyr på fartsområdebegrensningen i NIS-loven

Skipsfart

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbunds svar på Nærings- og fiskeridepartementets «Høring - Overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensingene i eller i medhold av NIS-loven §4».

Du kan lese høringsdokumentet fra Nærings- og Fiskeridepartementet på NFDs sider om høringer.

 

LOs felles høringssvar

Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep.

0032 OSLO

Att:  

 Oslo, 19.08.2019
Vår ref. 19/1358-9
654.11/OLLI
Deres ref. 19/3519-1

 

Høring - Hjemmel for overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Generelle kommentarer til forslaget

LO er positive til at det også innføres adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensninger, gitt at visse forutsetninger etableres.

LO har noen prinsipielle kommentarer til forslaget.

Innføring av gebyrer kan ikke ses isolert. Når Fartsområdeutvalget foreslo oppmykinger i fartsområdebegrensinger kom det samtidig til uttrykk noen viktige forutsetninger for å gjøre en slik oppmyking. Vi sikter da til oppmykingene som gjelder lasteskip, s. 36/37 i rapporten. Punkt 1 og 3 som gjelder tilskuddsordningen er ikke relevant i denne sammenheng og gjengis ikke:

2) Oppmykningen av fartsområdebegrensningen gjelder utelukkende for fraktefart der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann. Dette kan mer presist uttrykkes som følger:

”Skip registrert i NIS, som utelukkende driver fraktefart og der en vesentlig del av skipets virksomhet skjer utenfor norske farvann, tillates å føre last mellom norske havner når dette skjer:

a) som del av en regulær rute mellom Norge og utenlandsk havn;

eller;

b) leilighetsvis.»

[…]

4) Det er en forutsetning at Sjøfartsdirektoratet fører aktiv kontroll med at betingelsene under 2) etterleves.

5) Håndheving og kontroll med kravet om oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip med regulær eller vesentlig virksomhet i norske farvann styrkes.

LO viser til at Norsk Sjømannsforbund har ved hjelp av et eksternt firma foretatt en gjennomgang av en rekke NIS fartøy som vi antok opererte langs norskekysten. For å kartlegge hvor fartøyene har vært er det brukt AIS-data fra Kystverket som viser hvor lenge det enkelte fartøy har vært i norske farvann.

Med forbehold om at Kystverkets data er korrekte, så viser gjennomgangen at et betydelig antall NIS skip bryter forskriften.

En del av disse fartøy har oppholdt seg nesten hele året i norske farvann. For noen rederier er så mange som 3-4 skip av flåten i strid med forskriften.

LO kjenner til at denne undersøkelsen var enkel og tok kort tid å gjennomføre.

LO stiller derfor spørsmål ved hvordan Fartsområdetets forutsetning om en «aktivt kontroll» med fartsområdebegrensningene har vært fulgt av Sjøfartsdirektoratet.

LO antar det mest effektive hjelpemidlet vil antagelig være å kontrollere vilkårene gjennom bruk av AIS data i tillegg til fremleggelse av Skipsdagboken.

LO kjenner til at Norsk Sjømannsforbund i april har bedt Sjøfartsdirektoratet om en redegjørelse på hvordan det føres tilsyn med fartsområdebegrensninger for både lasteskip og cruiseskip i NIS.

LO mener at dersom dette regelverket ikke kontrolleres aktivt og brudd heller ikke reageres mot, undergraves tilliten til både reglene og tilsynet selv.

Det er også en kjensgjerning at rederier som bryter regelverket og samtidig benytter billig utenlandsk arbeidskraft i NIS, sparer betydelige kostnader på ulovlig måte. Dette skaper da en ulik konkurranse mot de som følger regelverket.

LO registrerer at det i departementets høringsbrev ikke er gitt noen omtale av hvordan tilsynet utføres i dag.

Norsk Sjømannsforbunds undersøkelse viser betydelige svakheter med dagens tilsyn og at de forutsetningene Fartsområdeutvalget la til grunn for sine forslag ikke er realisert.

Overtredelsesgebyr bygger på en forutsetning om at det er et tilsyn som avdekker et regelbrudd.

LO ber derfor om en klargjørelse i proposisjonen om hvordan departementet vil sørge for at det foretas «en aktiv kontroll» i fremtiden.

 

Overtredelsesgebyr må vurderes mot besparelser i mannskapsutgifter som for NOR skip

Dersom det skal ha noen hensikt å innføre overtredelsesgebyr på dette området må gebyret være merkbart.

Formålet med et slikt gebyr må være at rederiene bestreber seg på å følge loven og forsikre seg om at aktiviteten ligger trygt innen regelverkets rammer.
Når regelverket utfordres må reaksjonen fra myndighetene virke forebyggende mot viljen til å teste ut regelverkets rammer.

NIS fartøy har klare begrensninger på å operere mellom norske havner. Fartsområdebegrensningen er gitt for at NIS fartøy ikke skal konkurrere med NOR fartøy, som har norske vilkår og i all hovedsak norsk mannskap. Fartsområdebegrensningen er således gitt ut fra et formål om å sikre et norsk fungerende arbeidsmarked i norske farvann.

Besparelsen for fartøy som bryter begrensningen må vurderes opp mot hvilke kostnader som ville vært med NOR mannskap, og ikke mot bekvemmelighetsflagg.

I høringsbrevet står det at departementet vurderer om gebyr skal gis etter faste satser eller ved individuell utmåling.

LO viser til at faste satser kan være uegnet for denne type overtredelser, men det er avhengig av hvordan de utformes. LO viser i den sammenhengen til boten British Airways nylig har fått og som i følge medie dekningen baserer seg på hele selskapets omsetning.  

 

Overtredelser som skal medføre straff/slettelse fra registeret mv.

LO er enig med departementet i at overtredelsesgebyr «kan benyttes ved mindre overtredelser». Begrepet «mindre overtredelser» må defineres og kan diskuteres.

LO mener listen må legges lavt. Man har her å gjøre med et regelsett som er enkelt å forstå og enkelt å kontrollere for rederiet ved bruk av AIS data.

Fartøyets opphold i norske farvann kan således enkelt planlegges. Etter vårt syn bør som utgangspunkt enhver overtredelse reageres mot med overtredelsesgebyr.

Gjentatte og vesentlige overtredelser bør medføre straff og slettelse fra registeret. Slike fartøy har ingenting i NIS å gjøre og fartsområdeforbudet undergraves.
LO er enig med departementet i at enkeltpersoner ikke bør ilegges gebyr for denne type overtredelser. Driften av fartøyet i norske farvann planlegges av rederiet.

LO mener det er meget viktig at det utføres en aktiv kontroll med fartsområdebegrensningene i NIS.

 

Med vennlig hilsen
LO Norge

Julie Lødrup
(sign.)

Kenneth Sandmo
(sign.)

Saksbehandler: Olav H. Lie

 

 

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbunds felles tilleggsuttalelse til LOs felles høringssvar

 

Tilleggshøringsuttalelse: Overtredelsesgebyr etter NIS-loven

Denne høringsuttalelsen er avgitt av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Vi viser til e-post fra departementet 23. august hvor det bes om kommentarer på Sjøfartsdirektoratets høringsinnspill hvor det påpekes at ansvarssubjekter i NIS loven kan være annerledes enn i skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven.

Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund er enig med Sjøfartsdirektoratet i at det også vil være relevant å kunne ilegge overtredelsesgebyr til det selskapet som står for den tekniske driften (ISM selskapet). Dette selskapet er «rederiet» slik det er definert i skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven.

Direktoratet uttaler at i sin høringsuttalelse at

«dette foretaket [ISM-selskapet] vil dermed heller ikke ha kontroll over overtredelser av fartsområdebegrensninger, slik at ileggelse av et overtredelsesgebyr i noen tilfeller vil kunne ramme «uriktig» foretak.»

Det vil i praksis være det selskapet som står for den tekniske driften (ISM-selskapet) som utfører seilasen. Dette selskapet er forpliktet til å følge de regler som gjelder for fartøyet. NIS loven, med dens fartsområdebegrensninger, er en av lovene ISM-selskapet må overholde. Vi synes således det ikke er helt treffende å hevde at dette selskapet ikke «har kontroll over overtredelser».

Det er samtidig det kommersielle selskapet som planlegger hvor fartøyet skal operere. Planleggingen av seilasene må selvsagt gjøres i henhold til gjeldende fartsområdebegrensninger. Det må således være riktig å statuere ansvar overfor dette selskapet i tillegg.

Etter vår oppfatning bør derfor lovgivningen oppstille et solidarisk ansvar mellom det kommersielle selskapet og det selskapet som står for den tekniske driften (ISM-selskapet): Det ene selskapet har planlagt overtredelsen og det andre selskapet har utført den.

Hvorvidt denne ansvarsplasseringen uttrykkes i loven eller nedfelles i forskrift er etter vårt syn ikke vesentlig. Lovteksten retter seg mot «den som» og omfatter strengt tatt begge selskaper. Nedfellelse av et solidaransvar kan således fastsettes i forskrift.

 

Oslo, 4. september 2019

 

På vegne av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund

 

Terje Hernes Pettersen
Advokat

Tilleggsuttalelsen er ikke en del av de offisielt registrerte høringssvarene, men oversendt departementet som vedlegg etter den offisielle høringsfristen etter forespursel fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er derfor ikke å finne blant høringssvarene som ligger på departementets nettside.

Siste nytt

 • Enighet med Kystrederiene i meklingen

  26.11.2020 Les mer

 • Konfliktuttak – mekling i hovedoppgjøret med Kystrederiene 2020

  24.11.2020 Les mer

 • LOfavør: Norges beste innboforsikring blir enda bedre

  23.11.2020 Les mer

 • Enighet i tariffoppgjøret for fiskeri 2020

  22.11.2020 Les mer

 • LOfavør leverer også din egen pensjonskonto

  19.11.2020 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF LabourStart ITF Seafarers