Nyheter og aktuelt

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
Paragraf på forbundsbølge - transperent

Les og last ned forslaget til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår

Skipsfart Fiskeri Internasjonalt

Her er både lovforslaget som professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth på Nordisk institutt for sjørett på UIO har utarbeidet for Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO, og et sammendrag med punktvise fakta.

Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Fakta om forslaget

 • Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO har bestilt en utredning med et lovforslag innenfor de folkerettslige rammene som ble trukket i to rapporter fra mai 2019 fra henholdsvis Nordisk institutt for sjørett og Wikborg Rein.
 • Professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth har utført utredningen.  Professor emeritus Hans Jacob Bull har gitt innspill til utrederne. Utrederne er ansatt ved Nordisk institutt for sjørett (Universitetet i Oslo).
 • Utrederne foreslår en egen lov om norske lønns- og arbeidsvilkår, endring i anskaffelsesloven med forskrift, samt endring i skipsarbeidsloven.

Nærmere om utkast til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Utrederne foreslår:

 • Å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip uansett flagg i norske havner, indre farvann og sjøterritorium, samt skip som beveger seg utenfor norsk territorium på vei fra en norsk havn til den neste (kabotasje).
 • At kravet rettes direkte mot arbeidsgiver og rederiet, som er solidarisk ansvarlig for å oppfylle lovens krav.
 • At kravet ikke gjelder skip i uskyldig gjennomfart og skip som anløper kun én norsk havn på vei til/fra utenlandsk havn.
 • I norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel, foreslås å regulere lønns- og arbeidsvilkår om bord indirekte ved å stille krav til rettighetshavere. Disse skal sørge for at egne ansatte og ansatte hos leverandører og underleverandører som arbeider på skip, har norske vilkår. Kravet gjelder alle som har konsesjoner iht. petroleumsloven, havbunnsmineralloven, akvakulturloven og havenergilova og omfatter bl.a. rettighetshavere på sokkelen og i havbruk.
 • Det som defineres som lønns- og arbeidsvilkår i lovutkastet er bestemmelser om arbeids- og hviletid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, som fastsatt i lov og tariffavtale for NOR-skip som er engasjert i samme type virksomhet.
 • Tilsyn med arbeidsgiverens og rederiets plikter utføres når skipet befinner seg i norsk havn. I tillegg foreslås at fagforeninger skal ha adgang til å gå om bord, undersøke om forholdene tilfredsstiller lovens krav, og rapportere til tilsynsmyndigheten.
 • Tilsyn med rettighetshavers plikter utføres ved at rettighetshaver skal dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at lovens krav overholdes.
 • Brudd på loven er foreslått sanksjonert med overtredelsesgebyr og straff.

Forslag til endring i anskaffelsesloven og forskrift

Anskaffelsesloven § 6 gir departementet hjemmel til å i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene. Utrederne foreslår at loven også omfatter offentlige foretak, noe som innebærer at også disse kan pålegges å ta inn slike klausuler i sine kontrakter med leverandører/underleverandører. Med lovforslaget og endring i forskrift vil eksempelvis et selskap kontrollert av det offentlige som inngår en kontrakt om frakt av gods, måtte stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne om bord.

Forslag til endring av skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven § 1-2 (1) er i Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-1251-A (Eimskip) forstått slik at loven ikke får anvendelse for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på skip som ikke er norsk. Utrederne foreslår at skipsarbeidsloven § 1-2 (1) endres slik at loven også får anvendelse for arbeidstaker bosatt i Norge med norsk arbeidsgiver på utenlandsk skip, der dette ikke er i strid med folkeretten.

Last ned hele «Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel» her!

Relaterte filer

Siste nytt

 • Tariff 2024: Enighet i lønnsoppgjøret for passasjerskip i innenriks kystfart

  16.05.2024 Les mer

 • –Revidert nasjonalbudsjett 2024 er et svik mot sjøfolk!

  14.05.2024 Les mer

 • Skuffende dom i gruppesøksmålet mot Sølvtrans

  14.05.2024 Les mer

 • Innenriksforhandlingene 2024 med NHO Sjøfart til mekling

  26.04.2024 Les mer

 • Oppsiktsvekkende at sjøfolk ikke nevnes i krigsplaner

  19.04.2024 Les mer

Flere nyheter
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers