Kontorer og ansatte

Hovedkontoret Oslo

Hovedkontoret til Norsk Sjømannsforbund ligger i Maritimt Hus i Oslo.

Hovedkontoret til Norsk Sjømannsforbund ligger i Maritimt Hus i Oslo, sammen med hovedkontorene til Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund.

Sentralbordet og resepsjonen er bemannet mellom kl 08.30-15.30 (til kl. 15.00 mai-september).

Postadresse
Norsk Sjømannsforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Besøks- og leveringsadresse
Norsk Sjømannsforbund
Maritimt Hus
Rosenkrantz' gate 15–17
0160 OSLO

 

22 82 58 00

Johnny Hansen 2019 - 1

Hansen, Johnny

Forbundsleder

Fartstid fra både fiske og innenriksfart, og erfaring som lokal tillitsvalgt. Ansatt i forbundet i 1997. Forbundsleder fra 2014. Har før vært nestleder med tiltredelse fra 2007 etter å ha blitt valgt i 2006. Møtte også som varamedlem i forbundsstyret 1994-98.
Kurt-Inge Angell 2019

Angell, Kurt Inge

Nestleder

Bakgrunn fra Color Line. Ansatt ved hovedkontoret i 1998, de siste årene med cruise som fagfelt. Var utlånt til Miami-kontoret 2003–2008, der han også hadde cruise som fagfelt. Vikarierte også i 2010–2011 som ITF-koordinator for det norske ITF-inspektoratet. Valgt som nestleder i 2014.
Jahn Cato Bakken 2019

Bakken, Jahn Cato

Forbundssekretær

Bakken seilte som kokk på utenriksferje 1993-2012, og var i flere år tillitsvalgt om bord, de siste årene som leder av tillitsvalgtutvalget (TVU) i Color Line. Bakken har også sittet i regionsstyret for Sør-Øst, blant annet som regionleder, og ble valgt inn i forbundsstyret 2010. Ansatt som inspektør i 2012, og valgt som forbundssekretær på landsmøtet 2014.

Inntil videre har Bakken jevnlig kontordager ved Servicekontoret i Sandefjord.
Stian Grøthe, 2014

Grøthe, Stian

Direktør politikk og myndighetskontakt

Stian Grøthe arbeider opp mot de politiske myndighetene og partiene for å få større gjennomslag og forståelse for sjøfolks og havfiskeres interesse. Han gikk i slutten av 2017 over til å bli fulltidsansatt i Norsk Sjømannsforbund, etter at han opprinnelig var ansatt av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund i fellesskap.
Terje Hernes Pettersen 2019

Pettersen, Terje Hernes

Advokat

Terje Hernes Pettersen har vært fulltidsansatt som advokat for Norsk Sjømannsforbund fra 2018, men var i flere år før daglig leder for fellesfunksjonene for alle tre sjømannsorganisasjonene.
Paul Hareide 2019 - 2

Hareide, Paul

Leder for eiendom og investeringer

Paul Hareide har ansvar for å følge opp forbundets eiendommer og øvrige investeringer i henhold til forbundets forvaltningsstrategi, som skal sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av forbundets økonomiske midler, samt sikre forbundet og medlemmene ekstra økonomisk fleksibilitet og slagkraft i konflikt. Hareide ble ansatt høsten 2011 som eiendomssjef. Senere fikk stillingen et utvidet arbeidsfelt og den nåværende tittelen. Stillingen er delt mellom Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.
nsf-employee_placeholder

Øyen, Johan N.

Spesialrådgiver - cruise

Øyen er spesialrådgiver på internasjonale cruiseoverenskomster, og var tidligere knyttet til Servicekontoret i Miami fra han var ansatt i 1983. Han startet i praksis opp kontoret i Miami, som tidligere ikke var fast bemannet, og bygget derfra opp store deler av forbundets moderne tariffvirksomhet innen cruiseflåten. Han har hatt og har fremdeles mange tunge verv innen den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF), med hovedvekt på internasjonal faglig virksomhet og tariffarbeid for cruiseflåten. De senere årene har Øyen normalt arbeidet fra hjemmekontor i Malaysia.
Morten Øen 2016

Øen, Morten N.B.

Informasjonsansvarlig

Øen koordinerer forbundets informasjonsarbeid i samarbeid med forbundsledelsen. Han har i tillegg også ansvaret for å følge opp forbundets IT-løsninger overfor eksterne drifts- og tjenesteleverandører. Ansatt i 1998.
Jan-Erik Lundby 2019

Lundby, Jan-Erik

Tariffansvarlig

Jan-Erik Lundby koordinerer tariffarbeidet og forbundets inspeksjonsaktivitet. Han ble ansatt i september 2015 som saksbehandler, og ble i 2019 tariffansvarlig i forbundet. Jan-Erik Lundby har bakgrunn fra innenriks rutebåt, og har vært tillitsvalgt i Nesodden-Bundefjord DS, og i Tide Sjø, senere Norled, etter at de tok over sambandene. Før han ble ansatt var Lundby nestleder i Norsk Sjømannsforbunds tillitsvalgtutvalg (TVU) i Norled og var fast møtende varamedlem til forbundsstyret fra september 2014 til han startet i saksbehandlerstillingen.
Ann Jorunn Olsen_

Olsen, Ann Jorunn

Fiskeriansvarlig

Som fiskeriansvarlig har Ann Jorunn Olsen ansvar for å koordinere forbundets arbeid med tariff og næringsinteresser for medlemmene som Norsk Sjømannsforbund har i havfiskeflåten. Hun ble ansatt i 2011, og har bakgrunn som fisker i havfiskeflåten. Olsen var forbundsstyremedlem fra 2006, gjenvalgt i 2010 og satt fram til ansettelsen.
Lena Dyring

Dyring, Lena

Cruise-ansvarlig

Lena Dyring koordinerer tariff-arbeidet for cruise-flåten, og overtok som cruise-ansvarlig i januar 2019. Hun ble ansatt 2005 på servicekontoret vårt for cruiseflåten, som den gang lå i Miami. Virksomheten ble flyttet til hovedkontoret i Oslo i 2016.
Line Heimstad 2019 - 2

Heimstad, Line

Tariffansvarligassistent

Line Heimstad har i det senere har hatt ansvar for utenriksoverenskomstene og forbundets arbeide overfor EU og den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF). Hun har forhandlings- og saksbehandlingsansvar for NIS - og modellavtaler for øst og sentral-Europa. I tillegg fungerer hun som nestleder på tariffavdelingen. Heimstad ble ansatt i 1996 for å bistå arbeidet overfor cruise-flåten fra Miami-kontoret, og ble overflyttet til hovedkontoret i 1998 for å gå over på et bredere tariff- og saksbehandlingsarbeid.
Solveig Vik Kristiansen

Kristiansen, Solveig Vik

HR-ansvarlig

Solveig Vik Kristiansen ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund som HR Ansvarlig i 2020, og har HR-ansvar for de ansatte i Forbundet. Hun har i de siste 10 årene jobbet i luftfart, både med HR, rekruttering og som kabinbesetning. Utover det har Solveig lang og bred erfaring innen administrasjon og ledelse, hovedsakelig fra reiselivsbransjen.
Elin Finsrud 2019

Finsrud, Elin

Økonomiansvarlig/ Hovedbokholder

Elin Finsrud ble hovedansvarlig for regnskap og økonomi i Norsk Sjømannsforbund, og driver den daglige regnskapsførselen for forbundet. Hun ble ansatt 1985, og fikk fra 2009 hovedansvaret for økonomi.
Gunn Huseby 2019

Huseby, Gunn

Avdelingsleder - Medlemsservice

Gunn Huseby leder arbeidet med medlemsregister og medlemsservice. Ansatt 1997.
Bjørg Borger 2019

Borger, Bjørg

Saksbehandler

Bjørg Borger arbeider hovedsakelig med saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene. Ansatt i 2002.
Jessica Fenn-Samuelsen 2019

Fenn-Samuelsen, Jessica

Saksbehandler

Jessica Fenn-Samuelsen arbeider primært med saksbehandling og skipsbesøk i forbindelse med forbundets tariffvirksomhet i cruiseflåten. Hun ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2016, og har tidligere arbeidet i flere år ved den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) i London.
Kirsti Hauge 2019

Hauge, Kirsti

Saksbehandler

Kirsti Hauge har arbeidsoppgaver for alle de tre sjømannsorganisasjonene, både gjennom felles sekretariatsfunksjoner, avtaleoppfølging og gjennom oppgaver for ITF.
Ove Kaland 2019

Kaland, Ove

Saksbehandler

Ove Kaland er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Han har tidligere blant annet hatt verv i innenriks ferje- og lokalfart, blant annet som leder av tillitsvalgtutvalget i Norled.
Geir Offerdal 2019

Offerdal, Geir

Saksbehandler

Geir Offerdal er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Han har tidlige hatt verv som leder av tillitsvalgtutvalget i Fjord1, og har hatt flere perioder som regionleder i Region Vest.
Hellen Solhaug 2019

Solhaug, Hellen

Saksbehandler

Hellen Solhaug har hovedsakelig saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene. Ansatt i 1998.
Ronny Øksnes 2019

Øksnes, Ronny

Saksbehandler

Ronny Øksnes er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Han har tidligere vært regionleder i Region Sør-Øst og var også mange år leder i tillitsvalgtutvalget (TVU) i Color Line. Øksnes er også ansvarlig for oppfølging av oppgaver for Region Sør-Øst, som ikke har fast bemannet servicekontor.
Mette Aas 2019

Aas, Mette

Ansvarlig for Fellessentralen

Mette arbeider i all hovedsak med Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral, som på vegne av de tre sjømannsorganisasjonene håndterer og fordeler kontingent trukket av arbeidsgiver. I tillegg har Mette også noen oppgaver knyttet til Medlemsservice i Norsk Sjømannsforbund.
nsf-employee_placeholder

Øraker, Elisabeth

NIS-ansvarlig / adm.sekretær

Elisabeth Øraker arbeider med å følge opp innkreving av avgifter og kontingenter fra NIS-flåten. Ansatt i 1990.
Nina Johansen 2019

Johansen, Nina

Regnskapsmedarbeider

Nina Johansen arbeider med forbundets regnskaper, og ble ansatt i 2010.
Geir Hollingen 2019

Hollingen, Geir Magne

Arkivar

Geir Hollingen er ansvarlig for forbundets fysiske og elektroniske saksarkiv, og utfører i tillegg arbeidsoppgaver med medlemsservice. Han ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund som arkivar i 1999.
Torill Evensen_

Evensen, Torill

Administrasjonssekretær

Torill Evensen håndterer blant annet påmeldinger til og informasjon om forbundets faglige grunnkurs og andre kurs i forbundet. I tillegg bistår Evensen den valgte ledelsen i forberedelsene til forbunds- og landsstyremøtene. Ansatt 1984.
Linn Paulsen 2019 - 2

Paulsen, Linn

Administrasjonssekretær

Linn Paulsen arbeider med blant annet administrasjon og medlemsservice, og bistår blant annet med arbeidet i Fellessentralen. Paulsen ble ansatt i 2017.
Emelie Jovanovski 2019

Jovanovski, Emelie

Resepsjonist / sentralbordoperatør

Emelie Jovanovski betjener resepsjonen og sentralbordet for sjømannsorganiasjonene, og ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2018.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers