Kontorer og ansatte

Hovedkontoret Oslo

Hovedkontoret til Norsk Sjømannsforbund ligger i Maritimt Hus i Oslo.

Hovedkontoret til Norsk Sjømannsforbund ligger i Maritimt Hus i Oslo, sammen med hovedkontorene til Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund.

Sentralbordet er bemannet følgende:

  • Sommertid-perioden 1/5 – 30/9: kl. 09.00 – 14.30
    • Unntatt juli: kl. 10.00 – 14.00
  • Vinterperioden 1/10-30/4: kl. 09.00 – 15.00

Resepsjonen er bemannet kl 08.30-14.30 (til kl. 13.30 mai-september).

Postadresse
Norsk Sjømannsforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Besøks- og leveringsadresse
Norsk Sjømannsforbund
Maritimt Hus
Rosenkrantz' gate 15–17
0160 OSLO

22825800

Kurt-Inge Angell 2019

Angell, Kurt Inge

Forbundsleder

Bakgrunn fra Color Line. Ansatt ved hovedkontoret i 1998, mesteparten av tiden med cruise som fagfelt. Var utlånt til det daværende Miami-kontoret 2003–2008, der han også hadde cruise som fagfelt. Vikarierte også i 2010–2011 som ITF-koordinator for det norske ITF-inspektoratet. Valgt som nestleder i 2014 og forbundsleder i 2022.
Jahn Cato Bakken 2019

Bakken, Jahn Cato

Nestleder

Bakken seilte som kokk på utenriksferje 1993-2012, og var i flere år tillitsvalgt om bord, de siste årene som leder av tillitsvalgtutvalget (TVU) i Color Line. Bakken har også sittet i regionsstyret for Sør-Øst, blant annet som regionleder, og ble valgt inn i forbundsstyret 2010. Ansatt som inspektør i 2012, og valgt som forbundssekretær på landsmøtet 2014 og nestleder av forbundet i 2022.

Inntil videre har Bakken jevnlig kontordager ved Servicekontoret i Sandefjord.
Gunnar Amland 2019

Amland, Gunnar

Forbundssekretær

Forbundssekretær Gunnar Amland ble valgt på landsmøtet 2022. Før det arbeidet han med oppsøkende virksomhet som inspektør i Norsk Sjømannsforbund med base på Karmøy utenfor Haugesund.. Amland har har bakgrunn fra offshore, fraktefart og fiskeri, og begynte som inspektør i forbundet i 2006.
Johnny Hansen 2019 - 1

Hansen, Johnny

Spesialrådgiver

Fartstid fra både fiske og innenriksfart, og erfaring som lokal tillitsvalgt. Ansatt i forbundet i 1997. Forbundsleder fra 2014 til 2022. Har før vært nestleder med tiltredelse fra 2007 etter å ha blitt valgt i 2006. Møtte også som varamedlem i forbundsstyret 1994-98.
Stian Grøthe, 2014

Grøthe, Stian

Leder for politikk og myndighetskontakt

Stian Grøthe arbeider opp mot de politiske myndighetene og partiene for å få større gjennomslag og forståelse for sjøfolks og havfiskeres interesse. Han gikk i slutten av 2017 over til å bli fulltidsansatt i Norsk Sjømannsforbund, etter at han opprinnelig var ansatt av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund i fellesskap.
Terje Hernes Pettersen 2019

Pettersen, Terje Hernes

Advokat

Terje Hernes Pettersen har vært fulltidsansatt som advokat for Norsk Sjømannsforbund fra 2018, men var i flere år før daglig leder for fellesfunksjonene for alle tre sjømannsorganisasjonene.
Paul Hareide 2019 - 2

Hareide, Paul

Leder for eiendom og investeringer

Paul Hareide har ansvar for å følge opp forbundets eiendommer og øvrige investeringer i henhold til forbundets forvaltningsstrategi, som skal sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av forbundets økonomiske midler, samt sikre forbundet og medlemmene ekstra økonomisk fleksibilitet og slagkraft i konflikt. Hareide ble ansatt høsten 2011 som eiendomssjef. Senere fikk stillingen et utvidet arbeidsfelt og den nåværende tittelen. Stillingen er delt mellom Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.
nsf-employee_placeholder

Øyen, Johan N.

Spesialrådgiver - cruise

Øyen er spesialrådgiver på internasjonale cruiseoverenskomster, og var tidligere knyttet til Avdelingskontoret/Servicekontoret i Miami fra han var ansatt i 1983. Han startet i praksis opp kontoret i Miami, som tidligere ikke var fast bemannet, og bygget derfra opp store deler av forbundets moderne tariffvirksomhet innen cruiseflåten. Han har hatt og har fremdeles mange tunge verv innen den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF), med hovedvekt på internasjonal faglig virksomhet og tariffarbeid for cruiseflåten. De senere årene har Øyen normalt arbeidet fra hjemmekontor i Malaysia.
Morten Øen 2016

Øen, Morten N.B.

Kommunikasjonsrådgiver og IT-kontakt

Øen koordinerer forbundets informasjonsarbeid i samarbeid med forbundsledelsen. Han har i tillegg også ansvaret for å følge opp forbundets IT-løsninger overfor eksterne drifts- og tjenesteleverandører. Ansatt i 1998.
Jan-Erik Lundby 2019

Lundby, Jan-Erik

Leder tariffavdelingen

Jan-Erik Lundby koordinerer tariffarbeidet og forbundets inspeksjonsaktivitet. Han ble ansatt i september 2015 som saksbehandler, og ble i 2019 tariffansvarlig i forbundet. Jan-Erik Lundby har bakgrunn fra innenriks rutebåt, og har vært tillitsvalgt i Nesodden-Bundefjord DS, og i Tide Sjø, senere Norled, etter at de tok over sambandene. Før han ble ansatt var Lundby nestleder i Norsk Sjømannsforbunds tillitsvalgtutvalg (TVU) i Norled og var fast møtende varamedlem til forbundsstyret fra september 2014 til han startet i saksbehandlerstillingen.
Ann Jorunn Olsen_

Olsen, Ann Jorunn

Leder fiskeriavdelingen

Som leder for fiskeriavdelingen har Ann Jorunn Olsen ansvar for å koordinere forbundets arbeid med tariff og næringsinteresser for medlemmene som Norsk Sjømannsforbund har i havfiskeflåten. Hun ble ansatt i 2011, og har bakgrunn som fisker i havfiskeflåten. Olsen var forbundsstyremedlem fra 2006, gjenvalgt i 2010 og satt fram til ansettelsen.
Lena Dyring

Dyring, Lena

Avdelingsleder cruise og internasjonal ferje

Lena Dyring koordinerer tariff-arbeidet for cruise-flåten, og overtok som cruise-ansvarlig i januar 2019. Hun ble ansatt 2005 på servicekontoret vårt for cruiseflåten, som den gang lå i Miami. Virksomheten ble flyttet til hovedkontoret i Oslo i 2016.
Line Heimstad 2019 - 2

Heimstad, Line

Assisterende leder tariffavdelingen

Line Heimstad har i tillegg til oppgavene som assisterende tariffansvarlig i det senere har hatt ansvar for utenriksoverenskomstene og forbundets arbeide overfor EU og den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF). Hun har forhandlings- og saksbehandlingsansvar for NIS- og modellavtaler for øst og sentral-Europa. Heimstad ble ansatt i 1996 for å bistå arbeidet overfor cruise-flåten fra Miami-kontoret, og ble overflyttet til hovedkontoret i 1998 for å gå over på et bredere tariff- og saksbehandlingsarbeid.
Shorish Azari 2024

Azari, Shorish

Assisterende leder tariffavdelingen

Shorish Azari arbeider med saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene. I tillegg jobber han med bekjempelse av mobbing, trakassering, diskriminering og seksuell trakassering. Ansatt 2024.
Torill K B&W

Kristiansen, Torill

Assisterende leder cruise og internasjonal ferje

Torill Kristiansen ble ansatt i 2022 og har ansvar for arbeid med avtalene for cruiseflåten.
Solveig Vik Kristiansen

Kristiansen, Solveig Vik

Leder HR & organisasjonsutvikling

Solveig Vik Kristiansen ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund som HR Ansvarlig i 2020, og har HR-ansvar for de ansatte i Forbundet. Hun har i de siste 10 årene jobbet i luftfart, både med HR, rekruttering og som kabinbesetning. Utover det har Solveig lang og bred erfaring innen administrasjon og ledelse, hovedsakelig fra reiselivsbransjen.
Elin Finsrud 2019

Finsrud, Elin

Leder økonomiavdelingen

Elin Finsrud ble hovedansvarlig for regnskap og økonomi i Norsk Sjømannsforbund, og driver den daglige regnskapsførselen for forbundet. Hun ble ansatt 1985, og fikk fra 2009 hovedansvaret for økonomi.
Gunn Huseby 2019

Huseby, Gunn

Leder Medlemsservice

Gunn Huseby leder arbeidet med medlemsregister og medlemsservice. Ansatt 1997.
Bjørg Borger 2019

Borger, Bjørg

Rådgiver

Bjørg Borger arbeider hovedsakelig med saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene. Ansatt i 2002.
curly me B&W 2

Fenn, Jessica

Rådgiver

Jessica Fenn arbeider primært med saksbehandling og skipsbesøk i forbindelse med forbundets tariffvirksomhet i cruiseflåten. Hun ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2016, og har tidligere arbeidet i flere år ved den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) i London.
Kirsti Hauge 2019

Hauge, Kirsti

Rådgiver

Kirsti Hauge har arbeidsoppgaver for alle de tre sjømannsorganisasjonene, både gjennom felles sekretariatsfunksjoner, avtaleoppfølging og gjennom oppgaver for ITF.
Ove Kaland 2019

Kaland, Ove

Rådgiver

Ove Kaland er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Han har tidligere blant annet hatt verv i innenriks ferje- og lokalfart, blant annet som leder av tillitsvalgtutvalget i Norled.
Geir Offerdal 2019

Offerdal, Geir

Rådgiver

Geir Offerdal er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Han har tidlige hatt verv som leder av tillitsvalgtutvalget i Fjord1, og har hatt flere perioder som regionleder i Region Vest.
Hellen Solhaug 2019

Solhaug, Hellen

Rådgiver

Hellen Solhaug har hovedsakelig saker om forsikringer i forbindelse med ansettelsesforholdet, pensjon og trygd for medlemmene. Ansatt i 1998.
Ronny Øksnes 2019

Øksnes, Ronny

Rådgiver

Ronny Øksnes er saksbehandler for tariffsaker ved hovedkontoret, og ble ansatt i 2019. Etter hvert har Øksnes spesialisert seg på cruisefart i tillegg til internasjonal ferjefart. Han har tidligere vært regionleder i Region Sør-Øst og var også mange år leder i tillitsvalgtutvalget (TVU) i Color Line.
nsf-employee_placeholder

Hågensen, Ingunn

Økonomikonsulent - Fellessentralen

Ingunn arbeider i all hovedsak som daglig leder for Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral, som på vegne av de tre sjømannsorganisasjonene håndterer og fordeler mellom forbundene medlemskontingent trukket av arbeidsgiver.
nsf-employee_placeholder

Øraker, Elisabeth

NIS-ansvarlig / adm.sekretær

Elisabeth Øraker arbeider med å følge opp innkreving av avgifter og kontingenter fra NIS-flåten. Ansatt i 1990.
Nina Johansen 2019

Johansen, Nina

Regnskapsmedarbeider

Nina Johansen arbeider med forbundets regnskaper, og ble ansatt i 2010.
Geir Hollingen 2019

Hollingen, Geir Magne

Arkivar

Geir Hollingen er ansvarlig for forbundets fysiske og elektroniske saksarkiv, og utfører i tillegg arbeidsoppgaver med medlemsservice. Han ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund som arkivar i 1999.
Torill Evensen_

Evensen, Torill

Administrasjonssekretær

Torill Evensen håndterer blant annet påmeldinger til og informasjon om forbundets faglige grunnkurs og andre kurs i forbundet. I tillegg bistår Evensen den valgte ledelsen i forberedelsene til forbunds- og landsstyremøtene. Ansatt 1984.
Irena Eliza Smolen-Khan

Smolen-Khan, Irena Eliza

Administrasjonssekretær

Irena Smolen-Khan er administrasjonssekretær og i tillegg til å jobbe med medlemsservice og sentralbord, er hun en støtte for Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral. Irena har en variert bakgrunn innen kontor og administrasjon og de siste årene har hun jobbet innen shipping (import/eksport). Ansatt i 2023. 
nsf-employee_placeholder

Bakken, Tove Caroline

Regional administrasjonssekretær

Tove Caroline Bakken arbeider i første rekke med kurs- og møtevirksomhet i forbundets Region Midt og Region Sør-Øst, men avlaster også innimellom sentralbordet og administrasjonen ellers. Tove ble ansatt i 2021.
Emelie Jovanovski 2019

Jovanovski, Emelie

Administrasjonssekretær - I permisjon

Emelie Jovanovski betjener sentralbordet og arbeider også med medlemsservice, administrasjon og hyttebooking. Emelie ble ansatt i 2018. - I permisjon
Nikoleta Fetkovičová 2022

Fetkovičová, Nikoleta

Administrasjonssekretær

Nikoleta Fetkovičová betjener sentralbordet og jobber med medlemsservice, administrasjon, fly og hotellbestillinger og møtebooking. Hun har tidligere arbeidet i Egencia og i reiselivet for flere år. Nikoleta ble ansatt i Norsk Sjømannsforbund i 2022.
LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers