Historiske klipp

Utflaggingen løper løpsk - NIS blir innført.

På begynnelsen av 80-tallet løp utflaggingen helt løpsk. Den nye borgelige regjeringen var redervennlig, og la til rette for ordninger som rederne ønsket. Spørsmålet om et annetregister for skip, ved siden av Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) ble framsatt.

En stor kampanje ble satt i gang for å hindre innføringen av Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Da den borgelige regjeringen brøt sammen i 1986, godt hjulpet av Fremskrittspartiet, øynet Norsk Sjømannsforbund og de andre sjømannsorganisasjonene håp om at NIS skulle bli stoppet, eller i det minste modifisert.

Det skjedde ikke, og resultatet ble oppsigelse for flere tusen norske sjøfolk, som mistet jobben over natten. Forbitrelsen var stor i forbundet. Kollektivt medlemskap i Arbeiderpartiet ble avviklet ved et sentralt vedtak i forbundet, og partistøtten ble stoppet. Dette førte også forbundet inn i en politisk isolasjon.

Forbundet brukte mye tid på internasjonalt samarbeid for å minske de negative konsekvensene av NIS.

1980

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1980
123 omkom ved tragisk ulykke

123 omkom ved tragisk ulykke

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Klokka 18.35 tordag 27. mars ble det oppfanget SOS-signaler fra boligplattformen «Alexander L. Kielland» som lå ved siden av Edda-plattformen på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. 10 minutter etterpå ble det gitt melding om at plattformen var kantret og gått helt rundt. Katastrofealarmen gik og en storslagen redningaksjon var i gang. Resultatet av den tragisek ulykken ble at 123 omkom, 89 ble reddet.

Hålogaland Lagmannsrett:<BR>
- Lovlig å boikotte skip

Hålogaland Lagmannsrett:
- Lovlig å boikotte skip

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

En dom i Hålogaland lagmannsrett gjør det klart at det er lovlig å gå til boikottaksjoner mot skip under bekvemmelighetsflagg og kreve opprettet tariffavtale for mannskapet ombord. Dermed har Norsk Sjømannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Skandiaviske Transportarbetarfederationen (STF) fått lagmannsrettens medhold i at den tillempning av boikottvarsler som ble innført etter at namsretten i Narvik hadde kjent den første boikotten av «Nawala» ulovlig på grunn av kravene om at rederiet skulle betale avgift til ITF, den internasjonale transportarbeiderføderasjonen, er lovlig.

1981
Skipsfartminister Arne Skauge:<BR>
Mer uteregistering og nye bemanningsregeler

Skipsfartminister Arne Skauge:
Mer uteregistering og nye bemanningsregeler

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Høyre-regjeringens skipsfartsminister, Arne Skauge, gjør i en samtale med Medlemsbladet det klart at han kommer til å gå inn for en utvidet adgang til uteregistrering. Han sier også at han vil ha nye bemanningsregler. Begge spørsmålene får høy prioritet i Handelsdepartemetet. Skauge lover også at han vil arbeide for en harmonisering av sjøfartslovgivningen til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og han understreker at han ikke ønsker å legge seg på noen konfrontasjonslinje overfor Norsk Sjømannsforbund og de øvrige sjømannsorganisasjonene. Hans dør vil alltid være åpen, sier han.

Mer liberale bemanningsregler ventes:<BR>
Rederne godt tilfreds med borgerlig seier

Mer liberale bemanningsregler ventes:
Rederne godt tilfreds med borgerlig seier

Medlemsbladet – Nummer: 10, Måned: Januar

Administrerende direktør David Vikøren i Norges Rederforbund venter en markert forandring for skipsfarten etter at vi nå får en borgerlig regjering. Han sier til Aftenposten at det særlig er på tre områder han har forventninger. I tillegg til å håpe på en økonomisk politikk som vil bedre konkurranseevnen til næringslivet og større handlefrihet gjennom en forenkling av reguleringssystemer venter Vikøren at det blir gjennomført nye bemanningsordninger.

1982

Dobbeltmoral i Aftenposten:
Nektet å trykke annonse - tok inn angrep på den

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Forbundets annonse om bemanningssaken som ble rykket inn i aviser over hele landet i midten av april ble godt mottatt. Både teksten og Finn Graffs tegning har fått mye ros både blant tillitsmenn og medlemmer i forbundet og i andre fagforbund. Det er også gledelig å merke seg at leserbrevreaksjonene i de fleste aviser stort sett har vært positiv i forhold til annonsens «budskap».

Tema:<BR>

Tema:

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Redningsdraktene er et nytt redningsmiddel som gjennom praktisk bruk har forsvart sin eksistens. Vi vet at mange mennesker både i Norge og utlandet har reddet livet fra den visse død, nettopp fordi de kunne ta på seg en redningsdrakt da ulykken ver ute. ...

1983

Norsk supply på britisk sokkel
Utflaggings-spøkelset skremmer innen supply

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

- Rolf Hjelseth sammen med skotsk rederi: Atlantic-skip fra Liaaen over til britisk sektor, het det i en tittel over tre spalter i Sunnmørsposten for en tid tilbake. I ingressen kunne en lese at forsyningskipet «Atlantic Rolgo», som i juni i år ble overlevert fra A. M. Liaaen i Ålesund til K/S Rolgo A/S, var blitt chartert bort for to år til Marathon Oil UK Ltd. Samtidig har skipet endret navn til «Atlantic Denholm» og er registrert under britisk flagg med britisk mannskap.

Kontor i Miami

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

Forbundsstyret har besluttet at forbundet skal opprette eget kontor i Miami. Stillingen som tillitsmann ved kontoret ble samtidig utlyst blant medlemmene ansatt i NCL's og RCCL's cruiseskip. ...

1984

Uendret velferdsavgift i 1985
Velferdsbudsjettet reduseres 1 million

Medlemsbladet – Nummer: 11, Måned: November

Velferdstjenesten for handelsflåten får redusert sitt budsjett med knapt en million kroner for neste år. Antall stillinger blir redusert med 6 og velferdsavgiften blir holdt uendret. Dette vil føre til at virksomheten i Velferden både blir lagt om og til en viss grad blir redusert.

Over 3000 hyresøkende

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Den sist tilgjengelige oversikt over antall hyrasøkende da Medlemsbladet gikk i trykken, stammer fra 2. februar og viser 3230 hyresøkende. ...

1985

Følgene av utflagging:
Tap av arbeidsplasser innrømmes av rederne

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Norges Rederiforbund/Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer innrømmer nå for første gang at utflaggingen medfører et tap av arbeidsplasser for norsk skipsfart. I et brev til Arbeidsdirektoratet går det fram at det i åra fra og med 1981 til og med 1984 er gått tapt 5 500 arbeidsplasser for norske sjøfolk. I tillegg kommer arbeidsplasser på skip som aldri har vært under norsk flagg, men som er norskeide. Dette gjelder både nye skip og gamle skip som norske redere eier ute. Legger en samme regnestykke til grunn som for de øvrige, har disse skipene omkring 6 600 arbeidsplasser.

Avvis hetsen mot norsk selfangst

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

Sjømannsforbundets avdelinger i Tromsø og Ålesund går i et forslag til LO-kongressen inn for at LO må arbeide for at myndighetene tilrettelegger forholdene slik at selfangsten fortsatt er en del av norsk fiskerinæring og at fangst på tradisjonelle felt skal holde fram. Forbundsstyret har ikke anbefalt forslaget.

1986

Sjømenn på kurs i Miami

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Det er første gang at et kurs er blitt arrangert i utlandet, og det var ingen tilfeldighet at Miami ble stedet. [...]

Sjøfolk har rett til A-trygd når skipet flagger ut

Medlemsbladet – Nummer: 01, Måned: Januar

En sjømann som fratrer og avslår å fortsette på et skip som skifter flagg taper ikke noen rettigheter i forhold til arbeidsledighetstrygden. Dette gjelder også i de tilfeller skipet fortsatt er norskeid og selv om vanlige trygdemessige rettigheter skal gjelde også etter flaggskiftet.

1988

Henrik Aasarød går av med pensjon 28. juli

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Landsstyret i Norsk Sjømannsforbund har innvilget en søknad fra Henrik Aasarød om pensjon fra 60 år. ...

1989

Norsk Sjømannsforbund får full støtte:
LO krever at Regjeringen setter i verk en rekke strakstiltak

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

To uker etter landsstyremøtet i Norsk Sjømannsforbund, kom LO inn på banen med full tyngde. På møtet mandag den 28. mai vedtok LO-sekretariatet følgende uttalelse:
1. Landsorganisasjonens sekretariat har behandlet den tragiske brannkatastrofen på «Scaninavian Star» den 7. april d.å. som krevet 158 menneskeliv, de fleste nordiske borgere.
...

Gamle arbeidskamerater

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Terje Grimsrud, vår mann i Yokohama, traff en gammel arbeidskamerat da han var hjemme på tillitsmannskonferansen for de fastlønte på Leangkollen tidligere i år. Han jobbet sammen med Jan Balstad, tidligere LO-sekretær og nåværende handelsminister, på NEBB i begynnelsen av 60-årene. ...

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers