Historiske klipp

Den Andre Verdenskrigen - innsats, innsats og innsats

De eneste som ikke var overrasket over krigen var trolig de som drev med skipsfart, enten om bord, som sjøfolk, eller i land, på eiersiden.

Best forberedt var trolig Norsk Sjømannsforbund, som alt hadde startet arbeidet med å etablere et mulig eksil-hovedkontor ved avdelingskontoret i London et par måneder før okkupasjonen, og i løpet av mars hadde direktivene gått ut til utenlandsavdelingene om hva de skulle gjøre om krigen gjorde at Oslo ikke lengre var i stand til å lede forbundet.

Under krigen var det ikke bare krigshandlingene som opptok sjøfolk og, ikke minst, forbundet. Det var også en propagandakamp om sjøfolkenes krigsmoral og forståelse av sin situasjon.

Etter krigen var både sjømannsstanden og flåten sørgelig redusert. Mange var de som var torpedert, eller på andre måter blitt slått ut av krigshandlinger. Men når freden kom var behovet for skipsfart større enn noen gang. Varer skulle fraktes for gjenoppbyggingen av hele Europa. Det norske arbeidsmarkedet ble praktisk talt støvsugd for å skaffe avløsere, med de sosiale problemer det noen ganger kunne få om bord i enkelte skip. Likevel gikk det måneder og år før alle som ville fikk avløs.

Men etterkrigstiden bragte også både tunge ideologiske debatter og mer trivielle og etterlengtede fredelige nyheter i medlemsbladene.

1940

Klikk på årstallene nedenfor for å se klipp fra de forskjellige årene.

1940

Vaart forbunds virksomhet

Ekstranummer – Nummer: 1, Måned: Desember

Vil det være umulig aa holde Norge utenfor krigen? I fall vi blev hvirvlet inn i malstrømmen paa hvilken side kom vi til aa delta? Det var de spørsmaal som alle stille si gi mars og i de første aprildager iaar. Vi blev som nasjon stadig gjenstand for overgrep og krenkelser snart fra den ene og snart fra den annen part. Værst var tyskernes skjendige overfall paa vaare sjøfolk og handelsflaate. Det var ikke nok at de uten varsel senket skib paa vei til Norge med livsfornødenheter, men de skjøt paa livbaatene som forsøkte aa komme sig til nærmeste havn. Ja, de endog skjøt paa folkene naar de kavet for livet for aa komme sig paa flaatene.

Nazisitisk «prosess» mot norske skibsredere

Ekstranummer – Nummer: 5, Måned: Desember

Ifølge meddelelser gjennem svenske aviser akter nazistene i Norge aa begynne en «høiforrederiprosess» mot ledelsen av Norges Rederforbund. Disse menn som idag for en stor dels vedkommende arbeider utenfor det okkuperte Norges grenser til beste for Norges sak, blir nu beskyldt for i samforstaaelse med regjeringen i 1939 aa ha inngaatt en «hemmelig overenskomst» med Vestmaktene om at handelsflaaten skulde gaa i britisk tjeneste.

1941
Forræderens tale

Forræderens tale

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

De skandinaviske sjømannsklubber i U.S.A. har i dagene 30. januar til 3. februar d.a. hod sitt aarsmøte i Baltimore.

1942
Vedlikehold av skyts og kanonvakter

Vedlikehold av skyts og kanonvakter

Medlemsbladet – Nummer: 07, Måned: Juli

Næsten hver eneste norsk båt har nu kanon og annet skyts ombord, som marinen utdanner skyttere til. Disse er kommet ombord for å påse at skytset til stadighet er iorden og vakthodet skarpt. Skytterne kommer i en særstilling overfor det øvrige mannskap, da de jo er i militær tjeneste.

1943
Tillegg til forskrifter om ekstraordninære redningsredskaper, etc. på skip i krigsfarvann av 30 september, 1942

Tillegg til forskrifter om ekstraordninære redningsredskaper, etc. på skip i krigsfarvann av 30 september, 1942

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

Med hjemmel i Kgl. resolusjon av 18. september 1942 bestemmer Handelsdepartementet at fra 1. juli 1943 skal avsnitt III «Generelle bestemmelser» i forskrifter om ekstraordinære etc. på skip i krigsfarvann av 30. september 1942, punkt 14 lyde således: ...

1944
Nyansettelse og gruppering

Nyansettelse og gruppering

Medlemsbladet – Nummer: 04, Måned: April

På grunn av arbeidspresset ved hovedkontert besluttet hovedstryet i møte den 6. desember 1943 å gå til ansettelse av en assistent ved hovedkontoert fra 1. januar 1944. Som assistent valgte hovedstret Erling Tolerud som siden 1940 har fungert som assistent, i den første tid ved London avdeling og siden høsten 1940 ved Liverpool avdeling.
...
I Liverpool ble det derimot nødvendig å gå til nyansettelse...
En av våre dyktigste skipstillitsvalgte som straks utpekte seg, var Leif Vetlesen,...

1945
Opprop
Fra Norske Sjømannsorganisasjoner

Opprop Fra Norske Sjømannsorganisasjoner

Medlemsbladet – Nummer: 05, Måned: Mai

Over Oslo radio har vi fått bekreftet at sjømannsorganisasjonenes folk hjemme allerede har trått i virksomhet. Det følgende er teksten til et opprop som ble kringkastet den 11. mai: ...

Forberedelser til fredstid?

Forberedelser til fredstid?

Medlemsbladet – Nummer: 03, Måned: Mars

Den forståelsesfulle og liberale tone som Nortraship antok i første delen av krigen, har i den senere tid mer og mer veket plassen for en direkte fientlig holdning overfor sjøfolkene. Sirkulærer som fra tid til annen sendes til skipsførerne gir ett tydelig vidnesbyrd om det. Det siste er da en innskjerping om at folkene ikke under noen omstendighet må tilstås tidligere fri på lørdagene, men holdes til kl 17.

1946
Eksklusjoner.

Eksklusjoner.

Medlemsbladet – Nummer: 09, Måned: September

I forbundsstyremøte den 29. f. m. ble medlem nr 21534, C... J..., f. ../.. 18.., ekludert som medlem. ...

1947
Aktuelle spørsmål. Forhyring på Panama-skip

Aktuelle spørsmål. Forhyring på Panama-skip

Medlemsbladet – Nummer: 08, Måned: August

Da det fra enkelte kommer forespørsel om hvordan en skal stille seg til medlemmer som har tatt hyre under Panama- eller Hondura-flagg, skal vi referere følgende beslutning, som den 22. auguset ble vedtatt på et møte i Sjømannsorganisasjonenes Fellesråd: ...

1948
Splittelsesmenn som setter seg selv utenfor

Splittelsesmenn som setter seg selv utenfor

Ekstranummer – Nummer: 05, Måned: Mai

Forbundsstyret besluttet på møte 15. mars i år å ekskludere fire medlemmer av Norsk Sjømannsforbund, nemlig Ivar Brodin, Leif Vetlesen, Johannes Andersen og Åge Dahl-Eriksen I mars-nummeret er det gitt en fullstendig forklaring til eksklusjonen. Vi skal her gjengi utdrag av begrunnelsen.

1949
Stadig flere utlendinger på norske skip

Stadig flere utlendinger på norske skip

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Sjøfartstidende for 28. mai d. å. gjengir etter «Christiansands Tidende» utdrag av et skriv en Sørlands-reder har mottatt fra kapteinen på et av sine skip. Kapteinen beklager seg over at det på hans skip - en 3 000-tonner - i dag bare er 4 nordmenn blant det underordnede mannskap. ...

M/S «Fernmoor»

M/S «Fernmoor»

Medlemsbladet – Nummer: 06, Måned: Juni

Jeg vil opplyse forbundet om at C... W... Født .. ... 19.. i T..., påmønstret ...

Hvalfangst og regulering

Hvalfangst og regulering

Ekstranummer – Nummer: 02, Måned: Februar

Den reguleringspolitikk som føres i Norge etter krigen, omfatter også begrensning av utbytte i aksjeselskaper. Den tillatte utbytteprosenten er 5, men i enkelte høve kan det deles ut inntil 8 prosent.
Fra England meldtes nylig at et hvalfangerselskap der hadde delt ut 100 prosent utbytte (Hector Whaling, datterselskap av United Whaling, ekspedisjonen «Balaena»).
...

Bygdøfærgene tapte

Bygdøfærgene tapte

Medlemsbladet – Nummer: 02, Måned: Februar

Arbeidsretten har avsagt dom i tvisten mellom Norsk Sjømannsforbund og avdelingen i Oslo på den ene siden og Norsk Arbeidsgiverforening, Redernes Arbeidsgiverforening og Skips A/S Bygdøfærgene, Oslo, på den andre siden. ...

LO Favør HELP Maritim Logg Fiskernes egen portal AOF Web2Print ITF Seafarers